ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การรับสารและการส่งสารเพื่อกิจธุระ

การรับสารและการส่งสารเพื่อกิจธุระ
          การสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้การงานต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตดำเนินไปได้ด้วยดี  เช่น  การทักทายปราศรัย  การพูดในชีวิตประจำวัน
          การรับสารและการส่งสารเกี่ยวกับกิจธุระให้ประสบผลสำเร็จ  วิธีการปฏิบัติดังนี้
                   
                    รู้ชัดเจนถ่องแท้งาน         มีความรู้  ความเข้าใจ  ข้อมูลของกิจธุระนั้น ๆ อย่างชัดเจน
                    ส่งสารตรงประเด็น           พูด  หรือเขียน  ในสิ่งที่ต้องการสื่อความหมายให้ตรงประเด็น  ไม่อ้อมค้อม
                    พูดเป็นขั้นตอนไม่วกวน     ลำดับการพูดในเชิงกิจธุระนั้นให้มีขั้นตอนกระชับ  และเข้าใจง่าย
                    ใช้ภาษาเหมาะแก่ผู้ฟัง     ใช้ภาษาเหมาะสมกับเพศ  วัย  พื้นฐานความรู้  ประสบการณ์  และความพร้อมของผู้รับสาร
                    ตั้งใจรับสารให้ครบถ้วน     มีความสนใจ  ตั้งใจ  และทำความเข้าใจสารที่ได้รับ

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
บุญลักษณ์  เอี่ยมสำอางค์  เกื้อกมล  พฤกษประมูล และโสภิต  พิทักษ์. ภาษาไทย  หลักการใช้ภาษาและการใช้ภาษา ม.4. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง