ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

อุปสรรคของการสื่อสารและวิธีแก้ไข

อุปสรรคของการสื่อสารและวิธีแก้ไข
          การสื่อสารด้วยภาษาพูดหรือภาษาเขียนย่อมเกิดปัญหาในการสื่อสารได้  อุปสรรคของการสื่อสารและวิธีแก้ไขมีดังนี้
                    1.  อุปสรรคของการสื่อสาร   :  ผู้ส่งสาร-ผู้รับสาร  ขนาดพื้นความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่จะสื่อสาร  ไม่สนใจ  มีทัศนคติไม่ดี
                         วิธีแก้ไข                     :  ศึกษาข้อมูลความรู้ในเรื่องนั้น ๆ อย่างถ่องแท้  ทำใจให้เป็นกลาง  
                                                           ปรับทัศนคติและอารมณ์ให้มั่นคง  เพื่อเปิดใจให้พร้อมรับสาร
                    2.  อุปสรรคของการสื่อสาร   :  สาร  มีความซับซ้อน  เยิ่นเย้อ  หรือมีลักษณะขัดแย้งกันเอง
                         วิธีแก้ไข                     :  เลือกใช้ให้เหมาะสมแก่กลุ่มบุคคลเป้าหมายที่ต้องการ  วิธีการเดียวกัน  
                                                           ย่อมไม่สามารถเสนอให้บุคคลหลากหลายระดับความรู้  อาชีพ  
                                                           และประสบการณ์  มีความเข้าใจได้เท่าเทียมกัน
                    3.  อุปสรรคของการสื่อสาร   :  ภาษา  ที่ใช้ในการสื่อสารไม่ตรงประเด็น  ใช้ภาษาผิดระดับ
                         วิธีแก้ไข                     :  ใช้ถ้อยคำชัดเจน  ไม่ใช้ศัพท์หรือคำยากโดยไม่จำเป็น  ใช้ประโยคสั้นกระทัดรัด  เข้าใจง่าย
                    4.  อุปสรรคของการสื่อสาร   :  สื่อนำสารขัดข้อง  ทำให้ผู้รับสารไม่สามารถรับสารได้หรือรับไม่สะดวก
                         วิธีแก้ไข                    :   ให้เลือกสถานที่ใหม่ให้เหมาะสม  ใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อให้การส่งสารน่าสนใจ
                                                           และช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
                    5.  อุปสรรคของการสื่อสาร   :  กาลเทศะและสภาพแวดล้อม  ที่ไม่ถูกต้อง  ไม่เหมาะสม  เช่น  มีเสียงรบกวน  
                                                          ดึกเกินไป  ร้อนจัด  กำลังยุ่ง  ฯลฯ  ทำให้การสื่อสารไม่สัมฤทธิผล
                         วิธีแก้ไข                    :   ให้ตระหนักในคำ 3 คำ  คือ  T O P  ดังนี้
                                                           เวลา (Time)  การกำหนดเวลาให้พอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป
                                                           จุดมุ่งหมาย  (Object)  พูดให้เข้าใจตรงประเด็น  ใช้ศิลปะในการพูด
                                                           สถานที่ (Place)  พิจารณาสถานที่ในการสื่อสาร  ในกรณีที่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เหมาะ
                                                           ที่จะสื่อสารต่อหน้าบุคคลที่สาม


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
บุญลักษณ์  เอี่ยมสำอางค์  เกื้อกมล  พฤกษประมูล และโสภิต  พิทักษ์. ภาษาไทย  หลักการใช้ภาษาและการใช้ภาษา ม.4. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง