ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     งานศิลปะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาช้านาน จะเห็นได้จากผลงานทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม หรือสถาปัตยกรรมในอดีต ซึ่งผลงานทางศิลปะเหล่านี้บางงานเกิดจากการสังเกตธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาสร้างสรรค์เป็นศิลปะ
     การจัดภาพ
    
ในการวาดภาพนั้น นักเรียนต้องรู้จักจัดวางภาพให้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งมีหลักการดังนี้
     1.  วางภาพแนวตั้งและแนวนอนให้ถูกต้อง
     2.  วาดภาพให้มีขนาดเหมาะสมกับกรอบ
     3.  จัดภาพให้มีน้ำหนักพอดี ไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง
     4.  วาดภาพให้มีจุดสนใจเพียงจุดเดียว
     5.  จัดส่วนประกอบของภาพให้รวมกัน  อย่าให้กระจัดกระจาย
     การวางภาพให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษ คือ การกำหนดขนาดของภาพให้เหมาะสมกับกรอบของภาพ
     การระบายสี
    
สีที่เราใช้ระบายภาพเป็นสิ่งสำคัญ เพราะทำให้ภาพเกิดความสวยงาม เกิดความสมจริง และมองเห็นเป็นระยะใกล้-ไกล ซึ่งการระบายสี มีหลักการดังนี้ 
     1.  ใช้สีตามธรรมชาติของภาพ เช่น ใช้สีแดงระบายภาพดวงอาทิตย์ ใช้สีเขียวระบายภาพใบไม้ ใช้สีเหลืองระบายภาพกล้วย เป็นต้น
     2.  ใช้สีบอกระยะใกล้-ไกล คือ สีเข้ม บอกระยะใกล้ สีอ่อน บอกระยะไกล
     3.  สีของภาพจะต้องสัมพันธ์กับพื้นหลัง ถ้าภาพสีอ่อนพื้นหลังควรใช้สีเข้ม ถ้าภาพสีเข้มพื้นหลังควรใช้สีอ่อน


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สีมหาศาล และคณะ. ศิลปะ ป.4. พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง