ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

เศษวัสดุกับการสร้างสรรค์
เศษวัสดุกับการสร้างสรรค์
     วัสดุและอุปกรณ์ทำผลงานศิลปะจากเศษวัสดุ
     1.  วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
          เศษวัสดุที่จะนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานทางศิลปะได้นั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ วัสดุธรรมชาติ เช่น กิ่งไม้ ใบไม้ กรวด เปลือกหอย เป็นต้น และวัสดุสังเคราะห์ เช่น สำลี ฝาน้ำอัดลม คลิป เป็นต้น
     2.  อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
          อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์จากเศษวัสดุมีหลายชนิด นักเรียนควรเลือกใช้ให้เหมาะสมมกับชิ้นงานที่จะทำ และคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้
     การสร้างภาพปะติด
     นักเรียนสามารถนำวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์ มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพปะติดได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับภาพที่ออกแบบไว้ว่าต้องการใช้วัสดุชนิดใดบ้าง
     ขั้นตอนการทำภาพปะติด มีดังนี้
     1)  ออกแบบภาพหรือร่างภาพเบา ๆ บนกระดาษ
     2)  เลือกวัสดุที่เหมาะสมและแยกวางเป็นกลุ่มเพื่อสะดวกในการหยิบใช้
     3)  ทากาววัสดุ แล้วนำไปติดให้เป็นภาพที่ออกแบบไว้
     4)  ตกแต่งให้สวยงาม
     ของใช้จากเศษวัสดุ
     เศษวัสดุต่าง ๆ ที่ไม่ใช้แล้ว สามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะและนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น นำมาทำของเล่น ของใช้ หรือของตกแต่ง เป็นต้น
     นอกจากเป็นการฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย
     ขั้นตอนการทำของใช้จากเศษวัสดุ มีดังนี้
     1)  ออกแบบชิ้นงาน โดยคำนึงถึงความมเป็นไปได้ที่จะทำ
     2)  เลือกวัสดุที่จะใช้และจัดแยกไว้เป็นกลุ่ม ๆ เพื่อสะดวกในการหยิบใช้
     3)  ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ตามขั้นตอน
     4)  ตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงาม


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สีมหาศาล และคณะ. ศิลปะ ป.3. พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง