ระบบสหกรณ์

สหกรณ์ คือ องค์กรธุรกิจที่จัดตั้งและดำเนินการโดยกลุ่มบุคคลที่มีความประสงค์เดียวกัน
สหกรณ์ แบ่งได้ 6 ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ
หลักการของสหกรณ์มี 6 ข้อ
การเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจ
การควบคุมตามหลักประชาธิปไตยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง
การจ่ายเงินปันผล จ่ายตามสัดส่วนของหุ้น
การจัดสรรรายได้สุทธิ อย่างยุติธรรม
ส่งเสริมความรู้ให้สมชิก
สร้างสัมพันธ์และความร่วมมือกับสหกรณ์

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง