พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง

พุทธศาสนิกชนตัวอย่างที่ควรรู้จัก คือ
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินทปัญโญ) ยูเนสโก ยกย่อง ท่านพุทธทาส ว่าเป็น 1 ใน 64 บุคคลสำคัญของโลก มีผลงานดีเด่นและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์
ปณิธานแห่งชีวิต ท่านเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนก็คือเพื่อน ร่วม เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมดทั้สิ้น และหัวใจของทุกศาสนาก็เหมือนกันหมด คือ ต้องการให้คนพ้นจากความทุกข์ ท่านจึงตั้งปณิธานไว้ 3 ข้อ คือ
ศาสนิกชน หรือศาสนิกแห่งศาสนาใดก็ตาม เข้าถึงความหมายอันลึกซึ้งที่สุดแห่งศาสนาของตน
ทำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา
ดึงเพื่อนมนุษย์ให้ออกมาเสียจากวัตถุนิยม

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง