พระไตรปิฏก

พระไตรปิฏก คือ คัมภีร์หรือตำราทางศาสนาที่รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหมวดหมู่ ซึ่งมี 3 หมวด ดังนี้

พระวินัย ว่าด้วยระเบียบวินัยและธรรมเนียมของภิกขุ

พระสูตร ว่าด้วยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และพระสาวก

พระอภิธรรม ว่าด้วยคำอธิบายหลักธรรมล้วนๆ

 

 

 

 

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง