บทสวดมนต์แปลและแผ่เมตตา ตอนที่ 1

การสวดมนต์ไหว้พระ เป็นการอบรมจิตใจให้สะอาดมีความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนา และเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงาม

บทสวดมนต์ที่นืยมกันมาก คือ บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย บทแผ่เมตตา

การบริหารจิตและเจริญปัญญาเป็นการฝึกอบรมตนเองให้เกิดความรู้ ความเข้าใจสิ่งต่างๆอย่างถูกต้อง

 

 

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง