ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติ

ภาพพิมพ์จากวัสดุธรรมชาติ

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ภาพ
วัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ภาพมี ๒ ประเภท คือ
๑.  วัสดุธรรมชาติ เช่น ส่วนของพืชผัก เปลือกไม้ต่างๆ ใบไม้ เปลือกหอย เป็นต้น
๒.  วัสดุสังเคราะห์ เช่น ฟองน้ำ ฝาขวดน้ำอัดลม เป็นต้น
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานพิมพ์ภาพ มีหลายชนิด ได้แก่ พู่กัน สีน้ำ จานสี กระดาษวาดเขียน

การพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ
การพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ
เป็นการนำเอาวัสดุที่มีในธรรมชาติมาใช้เป็นเเม่พิมพ์ แล้วนำมาพิมพ์เป็นภาพต่างๆ วัสดุที่จะนำมาเป็นเเม่พิมพ์ ควรเลือกวัสดุที่มีลักษณะเหมาะสม ไม่เป็นอันตราย ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
๑.  เป็นวัสดุที่หาได้ง่าย
๒.  มีลวดลายชัดเจน
๓.  ไม่เป็นอันตรายต่อการนำมาใช้ เช่น มีหนามเเหลมคม
๔.  พื้นผิวเเข็ง ไม่นิ่ม หรือมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากเกินไป เพราะเมื่อทาสีเเล้ว สีจะต้องติดที่พื้นผิวได้
๕.  มีขนาดพอเหมาะ สะดวกต่อการนำมาใช้

การพิมพ์ภาพจากวัสดุสังเคราะห์
วัสดุสังเคราะห์ที่นำมาเป็นเเม่พิมพ์นั้น ควรมีลักษณะ ดังนี้
๑.  เป็นวัสดุที่หาได้ง่าย
๒.  ไม่เป็นอันตรายต่อการนำมาใช้ เช่น เป็นของมีคม
๓.  มีลวดลายชัดเจน
๔.  พื้นผิวไม่มีความมัน เพราะจะทำให้ทาสีไม่ติด
๕.  มีขนาดพอเหมาะ สะดวกต่อการนำมาใช้

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ศิลปะ ป.๒. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง