ทศนิยม

ทศนิยม

1. ทศนิยม
    ทศนิยม หมายถึง การเขียนตัวเลขประเภทเศษส่วนเป็น 10 หรือ 10 ยกกำลังต่างๆ แต่เปลี่ยนรูปจากเศษส่วนมาเป็นรูปทศนิยม โดยใช้เครื่องหมาย . (จุด)แทน 
    ตัวอย่าง    ส่วนที่แรเงาคือ 7/10 = 0.7

2. การอ่านทศนิยม 
    เลขที่อยู่หน้าทศนิยมเป็นเลขจำนวนเต็ม อ่านเช่นเดียวกับตัวเลขจำนวนเต็มทั่วไป ส่วนตัวเลขหลังจุดทศนิยมเป็นเลขเศษของเศษส่วนซึ่งมีค่าไม่ถึงหนึ่ง อ่านตามลำดับตัวเลขไป เช่น 635.1489 อ่านว่า หกร้อยสามสิบห้าจุดหนึ่งสี่แปดเก้าถ้าเลขจำนวนนั้นไม่มีจำนวนเต็ม จะเขียน 0 (ศูนย์) ไว้ตำแหน่งหลักหน่วยหน้าจุดได้ เช่น .25 เขียนเป็น 0.25 ก็ได้

3. การกระจายทศนิยม 
    457.35 =400 + 50 + 7 + 0.3 + 0.05

4. การเรียกตำแหน่งทศนิยม 
    ถ้ามีตัวเลขหลังจุดทศนิยมกี่ตัว ก็เรียกเท่านั้นตำแหน่ง เช่น
        0.4 , 15.3 , 458.6     เรียกว่า ทศนิยม 1 ตำแหน่ง
        0.25 , 25.36 , 25.18  เรียกว่า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง

5. การปัดเศษทศนิยม มีหลักดังนี้
    5.1 ถ้าตัวเลขทศนิยมที่พิจารณา มีค่าตั้งแต่ 6 ขึ้นไป จะปัดทบเข้ากับตัวเลขหน้า เช่น 56.38 = 56.4
    5.2 ถ้าตัวเลขทศนิยมที่พิจารณา มีค่าตั้งแต่ 4 ลงมา จะปัดตัวเลขนั้นทิ้งไป เช่น 56.32 = 56.3
    5.3 ถ้าตัวเลขทศนิยมที่พิจารณา มีค่าเท่ากับ 5 มีวิธีปัดทศนิยม 2 วิธีคือ
        1.) ถ้าทศนิยมหน้าเลข 5 เป็นเลขคู่ ก็ตัดตัวเลข 5 ทิ้ง เช่น 4.65= 4.6
        2. ) ถ้าทศนิยมหน้าเลข 5 เป็นเลขคี่ ให้ปัดทศนิยมขึ้น เช่น 0.75 = 0.8

6. ทศนิยม และเศษส่วน 
    6.1 การเขียนทศนิยมให้เป็นเศษส่วน
        ตัวอย่าง จงเขียน 2.5 ให้เป็นเศษส่วน
            วิธีทำ 2.5 = 2 กับ 5 ใน 10 
            ดังนั้น  
    6.2 การเขียนเศษส่วนให้เป็นทศนิยม
        1.) เศษส่วนที่มีส่วนเป็น 10 หรือ 100 หรือ 10 ยกกำลัง สามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมได้เลย เช่น 75/100 = 0.75 
        2.) เศษส่วนที่ไม่มีส่วนเป็น 10 หรือ 100 หรือ 10 ยกกำลัง ให้เปลี่ยนเป็นเศษส่วนที่มีส่วนเป็น 10 หรือ 100 หรือ 10 ยกกำลังก่อน  เช่น   


ทดสอบความเข้าใจ

ข้อ 1. 0.75 ไม่เท่ากับจำนวนใด
        ก. 3/4 
        ข. 15/20 
        ค. 20/25 
        ง. 75/100
ข้อ 2. 8 บาท 75 สตางค์ เท่ากับกี่บาท
        ก. 8.75 
        ข. 8.57 
        ค. 87.5 
        ง. 875
ข้อ 3. น้ำตาลทราย 2 กิโลกรัม 3 ขีด เท่ากับกี่กิโลกรัม
        ก. 2.03 
        ข. 2.3 
        ค. 3.2 
        ง. 5


เฉลย ข้อ 1. ตอบ ค. 
         ข้อ 2. ตอบ ก. 
         ข้อ 3. ตอบ ข.
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง