ความสำคัญของสุขภาพ

ความสำคัญของสุขภาพ

สุขภาพ คือ ภาวะแห่งความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ และการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดี ไม่ใช่เพียงแต่ความปราศจากโรค หรือทุพพลภาพเท่านั้น (องค์การอนามัยโลก , 2491)

จากคำจำกัดความนี้ แสดงให้เห็นว่า ภาวะของความไม่มีโรคหรือไม่บกพร่องยังไม่ถือว่ามีสุขภาพ แต่สุขภาพมีความหมาย เชิงบวกที่เน้นความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม นั่นคือ ต้องมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขภาพทางสังคมครบทุกด้าน

ก่อน พ.ศ. 2500 เราใช้คำว่าสุขภาพน้อยมาก เพราะขณะนั้นเราใช้คำว่า “อนามัย” เริ่มใช้ “สุขภาพ” แทน ในสมัยต่อมาก็เนื่องจากคำว่า อนามัย(อน + อามัย) ซึ่งตามรูปทรัพย์หมายถึง "ความไม่มีโรค" ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วเห็นว่าสุขภาพมีความหมายกว้างกว่าอนามัย เพราะสุขภาพเป็นความสุข เป็นความหมายเชิงบวก ตรงข้ามกับอนามัยเป็นความทุกข์ซึ่งมีความหมายเชิงลบ

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพในอนาคตอาจจะปรับเปลี่ยนไปจากนี้ได้ เนื่องจากในที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 ได้ตกลงว่าจะเติมคำว่า “Spiritual Well-being” เข้าไปใน คำจำกัดความของคำว่าสุขภาพ

นิยามคำว่าสุขภาพแบบไทย ควรเพิ่ม “Intellectual Well-being” เข้าไปอีกด้วย โดยมีแนวความคิดสุขภาพก็คือ สุขภาวะ หรือ Well-being ความสุข คือ ความเป็นอิสระหรือการหลุดพ้นจากความบีบคั้น ดังนั้น สุขภาพคือสุขภาวะหรือความเป็นอิสระหลุดพ้นจากความบีบคั้นทางกายทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา

สุขภาพกาย หมายถึง สภาพของร่างกายที่มีความเจริญเติบโต แต่พัฒนาการสมกับวัย สะอาด แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และทุพพลภาพ พร้อมทั้งมีภูมิคุ้มกันโรคหรือความต้านทานโรคเป็นอย่างดี

สุขภาพจิต หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวของคนเราให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันรวมทั้งสถานการณ์ในอดีตและอนาคตด้วย

ดังนั้นสุขภาพ หมายถึง ภาวะของการดำรงชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจรวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ด้วยดี อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้สติปัญญา

พักผ่อน ดีต่อสุขภาพ
การพักผ่อน (Rest)
        
"การพักผ่อน" หมายถึง การหยุดพักการปฏิบัติกิจกรรมที่ก่อให้เกิดภาวะความตึงเครียดหรือความเมื่อยล้าที่เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจของเรา

การพักผ่อนเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อมนุษย์ทุกคน มีอยู่หลายลักษณะ ทั้งการหยุดพักชั่วคราวขณะปฏิบัติกิจกรรม การนอน-หลับ และรวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินด้วย เช่น การปั่นจักรยาน การร้องเพลง เป็นต้น

ประโยชน์จากการพักผ่อน     
1). อวัยวะต่างๆในร่างกายได้พักผ่อน ขณะที่เรานอนหลับ ร่างกายจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย หัวใจเต้นช้าลง ความดันโลหิตจะลดลง การทำงานของอวัยวะต่างๆ
ในร่างกายจะลดลง จึงถือว่าอวัยวะต่างๆได้พักผ่อนไปด้วย  หลังจากนอนหลับอย่างเพียงพอจะมีความสดชื่น กระปรี้กระเปร่าเมื่อตื่นขึ้นมาและพร้อมที่จะปฏิบัติกิจงานต่างๆ

2.) คลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ขณะที่เราปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากมีการใช้พลังงานของร่างกาย ทำให้พลังงานในกล้ามเนื้อมีปริมาณลดลง รวมทั้งจะมีการสะสมของเสีย ได้แก่ กรดแลคติก ในเซลล์กล้ามเนื้อและในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกายลดลง แต่ถ้ามีการหยุดพักชั่วขณะหนึ่งหรือเปลี่ยนอิริยาบถเป็นระยะๆ จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นได้ผ่อนคลาย

3.) ผ่อนคลายความเครียด จากการปฏิบัติภารกิจการงายต่างๆแต่ละวัน โดยเฉพาะการปฏิบัติงานที่ซ้ำซากเหมือนเดิมทุกวัน แม้กระทั่งการเรียนหนังสืออย่างขยันขันแข็ง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ การพักผ่อนโดยการปฏิบัติกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินในเวลาว่างหรือเมื่อเวลาทำงาน-หนักมา จะช่วยผ่อนคลายความเครียดที่เกิดขึ้นลงไปได้

การนอนหลับ  
การนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่จำเป็นสำหรับคนทุกวัย  การนอนหลับที่ดีจะต้องหลับสนิทติดต่อกันไป การนอนหลับมีแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมซึ่งบุคคลในแต่ละวัยจะมีความต้องการระยะเวลาในการนอนหลับ ดังนี้
1.) ทารกแรกเกิด- 1 ปี  ประมาณวันละ 18-20 ชม.  
2.) เด็กอายุ 1-4 ปี ประมาณวันละ 11-12 ชม. 
3.) เด็กอายุ 5-12 ปี ประมาณวันละ 9-10 ชม.
4.) วัยรุ่นอายุ 13-19 ปี  ประมาณวันละ 8-10 ชม
5.) วัยผู้ใหญ่ อายุ 20-59 ปี  ประมาณวันละ 7-8 ชม.  
6.) ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  ประมาณวันละ 9-10 ชม.

ลักษณะของการพักผ่อน
การพักผ่อนแบ่งออกได้ 3 ลักษณะ ดังนี้
1. การนอนหลับ เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด และเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อมนุษย์ทุกคน
2. การหยุดพักชั่วคราวขณะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  การที่เราปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ต่อเนื่องกันไป จะทำให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าขึ้น จึงจำเป็นต้องหยุดพักสักระยะหนึ่งหรือเปลี่ยนอิริยาบทจากเดิมสักครู่ เช่น หากนั่งทำงานมาเป็นเวลานานก็ควรลุกขึ้นยืนยืดเส้นยืดสายบ้าง
3. การทำกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลิน  เช่น ออกกำลังกาย  ปลูกต้นไม้  วาดภาพ  ร้องเพลง  เดินทางไปท่องเที่ยว ก็จะช่วยผ่อนคลายความเครียดของร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติภารกิจการงานได้

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
admission 58admissionAd58AdGang58อาเซียนaecเกมเกมส์คิดเลขเกมคณิตศาสตร์วาตภัยภัยธรรมชาติพายุฟิลเลอร์กลูต้ากลูต้าไธโอนกลูต้าผิวขาวผลเสียกลูต้าผลเสียฟิลเลอร์ข่าวข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบสพฐศธเปิดเทอมunseen Thailand travel amazingประกาศผลONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนรายงานเกษตรห้องเรียนกลับทางเกมส์การเรียนรู้โรงเรียนพ่อแม่ข่าวการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าวadmissionสอบตรงสอบตรง58แอดมิชชั่นข่าวกิจกรรมสาระน่ารู้รับตรงรับตรง58โควตาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแนะแนวกลอนสามเณร ถ่ายทอดธรรมะว วชิระเมธีดูย้อนหลังไฮไลท์liveธรรมบรรพชาวันพระวันโกนฝนฤดูฝนสุขภาพหน้าฝนเข้าพรรษาตักบาตรฮา ๆ น่ารัก ท่องเที่ยวคลิปเด็ดคลิปรวมคลิปเด็ดeco tripเที่ยวต่างประเทศติวเข้มสอบเข้าสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบทดลองวิทย์โทษข่มขืนประหารชีวิตสืบ นาคะเสถียรปิยะมหาราชเก่งอังกฤษฮอร์โมนcar free dayจักรยานcu tepรับน้องชิงรางวัลrising sunทัวร์ถูกสอบเข้า ม.1อีโบล่าตึกถล่มpage9เพจ 9kaoplookpanyaสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonk 
กลับด้านบน