เมทริกซ์ ตอนที่ 1
          เมทริกซ์
          1.มิติและสัญลักษณ์
          2.ชนิดของเมทริกซ์
          3.การเท่ากันของเมทริกซ์
          4.การบวก ลบ เมทริกซ์
          5.การคูณเมทริกซ์ด้วยจำนวนจริง
          6.การคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์
          7.ทรานสโพสของเมทริกซ์
          8.ดีเทอร์มิแนนต์
          9.ตัวผกผันการคูณเมทริกซ์
        10.การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง