ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การสร้างนิสัยรักการอ่าน

การสร้างนิสัยการอ่าน
ในชีวิตประจำวัน มนุษย์ต้องรับรู้ข่าวสารเรื่องราวต่างๆ อยู่ตลอดเวลา วิธีการเเสวงหาความร้ที่ง่ายที่สุด คือ การอ่าน

การสร้างนิสัยรักการอ่าน มีดังนี้
๑.  สร้างเเรงจูงใจ การสร้างแรงจูงใจเพื่อนำไปสู่นิสัยรักการอ่าน ทำได้โดย
     ๑.๑  ให้สัญญา รางวัล หรือลงโทษตนเอง เช่น
             -  ถ้าอ่านเรื่องนี้จบจะไปเที่ยว
             -  ถ้าอ่านวิชานี้ไม่จบ ต้องสอบไม่ได้เเน่เลย เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจอ่านวิชานี้
             -  อย่าให้สัญญาในสิ่งที่ยากจนเกินไป ถ้าทำไม่ได้ เด็กๆ จะเกิดความเบื่อหน่าย
     ๑.๒  ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน และโทษจากการไม่อ่านอยู่เสมอ เช่น "ไม่อ่านฉลากยาจะทำให้ใช้ยาผิด เป็นอันตรายต่อชีวิต"
     ๑.๓  เริ่มต้นการอ่านจากเรื่องที่ตนเองชอบหรือสนใจ ใขณะที่อ่านควรเปรียบเทียบประโยชน์ของเรื่องที่อ่านตามใจตนเองกับการอ่านเรื่องที่มีคุณค่า เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกอ่านให้มีความรู้หลากหลาย
     ๑.๔  ฝึกพิจารณา ฝึกทำความเข้าใจเรื่องราวที่อ่านทุกครั้ง แล้วบันทึกผลการอ่าน นับตั้งเเต่ที่มาของหนังสือ สาระสำคัญของเรื่อง ความคิดเห็นของผู้อื่น ถ้อยคำที่คมคาย ฯลฯ เพื่อไปใช้ประโยชน์ตามโอกาส
     ๑.๕  ฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการอ่านขึ้นเรื่อยๆ การสร้างนิสัยรักการอ่าน อาจมีอุปสรรค ได้แก่
             -  ไม่ชอบอ่าน ชอบทำกิจกรรมอื่นมากกว่า
             -  ขาดทักษะทางภาษา อ่านไม่เข้าใจ
             -  มีปัญหาทางสุขภายกายและสุขภาพจิต เช่น สายตาไม่ดี เครียด กังวล
             -  พื้นฐานความรู้เดิมมีน้อย
             -  ไม่มีเวลาอ่าน
             -  อ่านได้ช้า เพราะไม่ชำนาญในการอ่าน

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.๖. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

 

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง