แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย
     นักวิชาการแขนงต่าง ๆ ได้ศึกษาความเป็นมาของชนชาติไทย  ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของคนไทย  แนวคิดต่าง ๆ ที่ถูกพิจารณามีดังนี้
     
     1.1  แนวคิดที่เชื่อว่าถิ่นเดิมของคนไทยอยู่แถบเทือกเขาอัลไต
          แนวคิดนี้เป็นความเชื่อของขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)  ในหนังสือชื่อ  "หลักไทย"  ปัจจุบันแนวคิดนี้ได้รับการพิสูจน์ว่าไม่เป็นจริง  เพราะบริเวณเทือกเขาอัลไตมีอากาศหนาวจัด  พื้นที่ทุรกันดาร  และเป็นทะเลรทราย  จึงไม่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน
          นอกจากนี้  จากหลักฐานทางวิชาการพบว่าบริเวณเทือกเขาอัลไตไม่มีหลักฐานใดเกี่ยวข้องกับคนไทย  และไม่มีหลักฐานใดแสดงว่ามีการอพยพจากบริเวณเทือกเขาอัลไตลงมาสู่ประเทศจีนและเคลื่อนย้ายสู่ตอนใต้ของจีนและดินแดนประเทศไทยตามลำดับ

     1.2  แนวคิดที่เชื่อว่าถิ่นเดิมของคนไทยอยู่แถบตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน
          แนวคิดนี้เกิดจากการมีนักเดินทาง  มิชชันนารี  นักวิชาการ  เช่น  หมอวิลเลียม  คลิฟตัน ดอดด์  เดินทางไปยังตอนใต้ของจีนของบริเวณมณฑลหยุนหนาน  กุ้ยโจว  กว่างซี  กว่างตง  และพบว่ามีคนที่พูดภาษาไทยและมีวัฒนธรรมเหมือนคนไทยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  และยังมีคนที่พูดภาษาไทยและมีวัฒนธรรมแบบไทยอาศัยอยู่แผ่กระจายถึงเวียดนามตอนเหนือ  ลาว  พม่า  และรัฐอัสสัมของอินเดีย
          แนวคิดนี้ได้พบหลักฐานและเหตุผลที่น่าเชื่อถือที่สุด  โดยนักวิชาการไทยและจีนหลายสาขา  ทั้งนักประวัติศาสตร์  นักภาษาศาสตร์  นักมานุษยวิทยา  และนักโบราณคดี  เช่น  หลี  ฟังก้วย  ดร.วิเลียม  เจ เก็ดนีย์  ดร.เดวิด  เควัยอาจ  ดร.บรรจบ พันธุเมธา  ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร  เป็นต้น  ได้ศึกษาเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์  ภาษาศาสตร์  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมไทยที่ปรากฏในเอกสารจีน  สรุปได้ว่าชนชาติไท (Tai)  เป็นชนชาติหนึ่งของชนกลุ่มน้อยของจีน  ตั้งหลักแหล่งกระจายอยู่ตามชายแดนด้านตะวันตกและด้านใต้  ปัจจุบันเป็นเขตปกครองตนเองของชนชาติไทยสิบสองปันนาที่ผู้คนยังมีวัฒนธรรมและใช้ภาษาไทยอยู่

     1.3  แนวคิดที่เชื่อว่าชนชาติไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน
          แนวคิดนี้เป็นความเชื่อของศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร  และศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี  โดยอ้างหลักฐานทางโบราณคดี  เครื่องปั้นดินเผา  เครื่องใช้เครื่องประดับ  และโครงกระดูกมนุษย์ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 3,500 - 5,000 ปี  ซึ่งพบที่สองฝั่งแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่  จังหวัดกาญจนบุรี  และที่ตำบลบ้านเชียง  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  นายแพทย์สุด  แสงวิเชียร  ได้ศึกษาโครงกระดูกมนุษย์ยุคหินใหม่ 37 โครง  ซึ่งพบที่บ้านเก่า  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  พบว่าเหมือนโครงกระดูกคนไทยปัจจุบันเกือบทุกแห่ง  แต่นักวิชาการบางกลุ่มยังไม่ยอมรับเพราะหลักฐานต่าง ๆ ที่พบ  เช่น  โครงกระดูก  เครื่องปั้นดินเผา  เครื่องประดับ  ไม่อาจระบุได้แน่ชัดว่าเป็นวัฒนของกลุ่มชนกลุ่มใด   เนื่องจากโครงกระดูกที่พบมีลักษณะเหมือนโครงกระดูกมนุษย์ในภูมิภาคนี้  ส่วนเครื่องปั้นดินเผา  เครื่องประดับ  เครื่องมือเครื่องใช้ที่พบก็ไม่มีลักษณะเด่นที่ต่างจากที่อื่น  จึงต้องมีการศึกษาต่อไป  นอกจากนี้ยังไม่มีการศึกษาว่าโครงกระดูกเหล่านี้มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างจากชนชาติอื่นในบริเวณนี้  เช่น  มอญ  เขมร  หรือไม่อย่างไร
          นอกจากนี้  นายแพทย์ประเวศ วะสี  ได้วิจัยเรื่องสีของเม็ดเลือดแดง หรือฮีโมโกลบิน อี  ร่วมกับคณะวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พบว่าคนไทยมีฮีโมโกลบิน อี  เช่นเดียวกับคนลาว  เขมร  พม่า  มอญ  แต่คนจีนเกือบไม่มีฮีโมโกลบิน อี อยู่เลย  อย่างไรก็ตามนักวิชาการปัจจุบันพบว่าการที่สีของเม็ดเลือดแดงมีเปอร์เซ็นต์สูงเป็นเพราะผู้คนในถิ่นนั้นมีเชื้อโรคมาลาเรีย (ไข้จับสั่น)  สูง  โดยไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติ
          ส่วนข้อเสนอหนึ่งของสุจิตต์  วงษ์เทศ  ในหนังสือเรื่อง  "คนไทยอยู่ที่นี่"  เสนอว่าคนไทยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยตั้งแต่แรก  โดยใช้เหตุผลด้านพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากอดีตาจนถึงปัจจุบัน  อย่างไรก็ตาม  ข้อเสนอนี้ถือเป็นเรื่องของผู้คนที่สืบทอดกันมานาน  ไม่ใช่เรื่องเชื้อชาติและข้อเสนอนี้ไม่มีหลักฐานอื่นที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุน
          ดังนั้น  แนวคิดที่ว่าถิ่นเดิมของคนไทยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยปัจจุบันจึงยังไม่ได้รับการยอมรับ  นอกจากนี้  หลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่กล่าวถึงชื่อคนไทยเป็นครั้งแรก  คือ  จารึกในพุทธศตวรรษที่ 16  ของพวกจามที่ปราสาทโพนคร  เมืองญาตรัง  ประเทศเวียดนาม  และต่อมาคือ  ภาพสลักขบวนทหารไทยที่ระเบียงนครวัดในพุทธศตวรรษที่ 17  ซึ่งมีจารึกบอกว่าเป็นชาวสยาม  ทำให้เชื่อได้ว่าถิ่นเดิมของคนไทยไม่ได้อยู่บนผืนแผ่นดินไทย  แต่คนไทยอพยพมาจากที่อื่น

     1.4  แนวคิดที่เชื่อว่าถิ่นเดิมของคนไทยอยู่บริเวณหมู่เกาะแถบเส้นศูนย์สูตรของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
          แนวคิดนี้เป็นของนายแพทย์สมศักดิ์  พันธุ์สมบูญ    โดยศึกษาพบกลุ่มเลือด  ยีนและฮีโมโกลบิน อี ของคนไทยตรงกับคนที่เกาะชวามากกว่าชาวจีน  และเป็นข้อเสนอของนายรูธ เบเนดิกต์  นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน  ที่เชื่อว่าคนไทยสืบเชื้อสายเดียวกับคนอินโดนีเซียและมลายู  และภาษาไทยเป็นตระกูลออสโตรเนเชียน  แต่การที่ยังไม่พบร่องรอยวัฒนธรรมของคนไทยในดินแดนดังกล่าว  และเส้นทางการอพยพจากเขตที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าขึ้นมายังที่อุดมสมบูรณ์น้อยกว่า  และผู้เสนอความคิดเป็นนักมานุษย์วิทยาแต่ใช้คำอธิบายทางภาษาศาสตร์  ทำให้ทฤษฎีนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
ศิริพร ดาบเพชร  คมคาย มากบัว และประจักษ์ แป๊ะสกุล.ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-ม.6. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูadmissions 59admissions 60ad59ad60admissionsสอบตรง 59รับตรง 59สอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวคลิปเด็ดรวมคลิปเด็ดคลิปเด็ดแปลไทยติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงราย 
กลับด้านบน