แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทย
     นักวิชาการแขนงต่าง ๆ ได้ศึกษาความเป็นมาของชนชาติไทย  ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของคนไทย  แนวคิดต่าง ๆ ที่ถูกพิจารณามีดังนี้
     
     1.1  แนวคิดที่เชื่อว่าถิ่นเดิมของคนไทยอยู่แถบเทือกเขาอัลไต
          แนวคิดนี้เป็นความเชื่อของขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์)  ในหนังสือชื่อ  "หลักไทย"  ปัจจุบันแนวคิดนี้ได้รับการพิสูจน์ว่าไม่เป็นจริง  เพราะบริเวณเทือกเขาอัลไตมีอากาศหนาวจัด  พื้นที่ทุรกันดาร  และเป็นทะเลรทราย  จึงไม่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐาน
          นอกจากนี้  จากหลักฐานทางวิชาการพบว่าบริเวณเทือกเขาอัลไตไม่มีหลักฐานใดเกี่ยวข้องกับคนไทย  และไม่มีหลักฐานใดแสดงว่ามีการอพยพจากบริเวณเทือกเขาอัลไตลงมาสู่ประเทศจีนและเคลื่อนย้ายสู่ตอนใต้ของจีนและดินแดนประเทศไทยตามลำดับ

     1.2  แนวคิดที่เชื่อว่าถิ่นเดิมของคนไทยอยู่แถบตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน
          แนวคิดนี้เกิดจากการมีนักเดินทาง  มิชชันนารี  นักวิชาการ  เช่น  หมอวิลเลียม  คลิฟตัน ดอดด์  เดินทางไปยังตอนใต้ของจีนของบริเวณมณฑลหยุนหนาน  กุ้ยโจว  กว่างซี  กว่างตง  และพบว่ามีคนที่พูดภาษาไทยและมีวัฒนธรรมเหมือนคนไทยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  และยังมีคนที่พูดภาษาไทยและมีวัฒนธรรมแบบไทยอาศัยอยู่แผ่กระจายถึงเวียดนามตอนเหนือ  ลาว  พม่า  และรัฐอัสสัมของอินเดีย
          แนวคิดนี้ได้พบหลักฐานและเหตุผลที่น่าเชื่อถือที่สุด  โดยนักวิชาการไทยและจีนหลายสาขา  ทั้งนักประวัติศาสตร์  นักภาษาศาสตร์  นักมานุษยวิทยา  และนักโบราณคดี  เช่น  หลี  ฟังก้วย  ดร.วิเลียม  เจ เก็ดนีย์  ดร.เดวิด  เควัยอาจ  ดร.บรรจบ พันธุเมธา  ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร  เป็นต้น  ได้ศึกษาเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์  ภาษาศาสตร์  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมไทยที่ปรากฏในเอกสารจีน  สรุปได้ว่าชนชาติไท (Tai)  เป็นชนชาติหนึ่งของชนกลุ่มน้อยของจีน  ตั้งหลักแหล่งกระจายอยู่ตามชายแดนด้านตะวันตกและด้านใต้  ปัจจุบันเป็นเขตปกครองตนเองของชนชาติไทยสิบสองปันนาที่ผู้คนยังมีวัฒนธรรมและใช้ภาษาไทยอยู่

     1.3  แนวคิดที่เชื่อว่าชนชาติไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศไทยปัจจุบัน
          แนวคิดนี้เป็นความเชื่อของศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร  และศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี  โดยอ้างหลักฐานทางโบราณคดี  เครื่องปั้นดินเผา  เครื่องใช้เครื่องประดับ  และโครงกระดูกมนุษย์ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 3,500 - 5,000 ปี  ซึ่งพบที่สองฝั่งแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่  จังหวัดกาญจนบุรี  และที่ตำบลบ้านเชียง  อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี  นายแพทย์สุด  แสงวิเชียร  ได้ศึกษาโครงกระดูกมนุษย์ยุคหินใหม่ 37 โครง  ซึ่งพบที่บ้านเก่า  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  พบว่าเหมือนโครงกระดูกคนไทยปัจจุบันเกือบทุกแห่ง  แต่นักวิชาการบางกลุ่มยังไม่ยอมรับเพราะหลักฐานต่าง ๆ ที่พบ  เช่น  โครงกระดูก  เครื่องปั้นดินเผา  เครื่องประดับ  ไม่อาจระบุได้แน่ชัดว่าเป็นวัฒนของกลุ่มชนกลุ่มใด   เนื่องจากโครงกระดูกที่พบมีลักษณะเหมือนโครงกระดูกมนุษย์ในภูมิภาคนี้  ส่วนเครื่องปั้นดินเผา  เครื่องประดับ  เครื่องมือเครื่องใช้ที่พบก็ไม่มีลักษณะเด่นที่ต่างจากที่อื่น  จึงต้องมีการศึกษาต่อไป  นอกจากนี้ยังไม่มีการศึกษาว่าโครงกระดูกเหล่านี้มีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างจากชนชาติอื่นในบริเวณนี้  เช่น  มอญ  เขมร  หรือไม่อย่างไร
          นอกจากนี้  นายแพทย์ประเวศ วะสี  ได้วิจัยเรื่องสีของเม็ดเลือดแดง หรือฮีโมโกลบิน อี  ร่วมกับคณะวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พบว่าคนไทยมีฮีโมโกลบิน อี  เช่นเดียวกับคนลาว  เขมร  พม่า  มอญ  แต่คนจีนเกือบไม่มีฮีโมโกลบิน อี อยู่เลย  อย่างไรก็ตามนักวิชาการปัจจุบันพบว่าการที่สีของเม็ดเลือดแดงมีเปอร์เซ็นต์สูงเป็นเพราะผู้คนในถิ่นนั้นมีเชื้อโรคมาลาเรีย (ไข้จับสั่น)  สูง  โดยไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติ
          ส่วนข้อเสนอหนึ่งของสุจิตต์  วงษ์เทศ  ในหนังสือเรื่อง  "คนไทยอยู่ที่นี่"  เสนอว่าคนไทยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยตั้งแต่แรก  โดยใช้เหตุผลด้านพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากอดีตาจนถึงปัจจุบัน  อย่างไรก็ตาม  ข้อเสนอนี้ถือเป็นเรื่องของผู้คนที่สืบทอดกันมานาน  ไม่ใช่เรื่องเชื้อชาติและข้อเสนอนี้ไม่มีหลักฐานอื่นที่น่าเชื่อถือมาสนับสนุน
          ดังนั้น  แนวคิดที่ว่าถิ่นเดิมของคนไทยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยปัจจุบันจึงยังไม่ได้รับการยอมรับ  นอกจากนี้  หลักฐานเก่าแก่ที่สุดที่กล่าวถึงชื่อคนไทยเป็นครั้งแรก  คือ  จารึกในพุทธศตวรรษที่ 16  ของพวกจามที่ปราสาทโพนคร  เมืองญาตรัง  ประเทศเวียดนาม  และต่อมาคือ  ภาพสลักขบวนทหารไทยที่ระเบียงนครวัดในพุทธศตวรรษที่ 17  ซึ่งมีจารึกบอกว่าเป็นชาวสยาม  ทำให้เชื่อได้ว่าถิ่นเดิมของคนไทยไม่ได้อยู่บนผืนแผ่นดินไทย  แต่คนไทยอพยพมาจากที่อื่น

     1.4  แนวคิดที่เชื่อว่าถิ่นเดิมของคนไทยอยู่บริเวณหมู่เกาะแถบเส้นศูนย์สูตรของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
          แนวคิดนี้เป็นของนายแพทย์สมศักดิ์  พันธุ์สมบูญ    โดยศึกษาพบกลุ่มเลือด  ยีนและฮีโมโกลบิน อี ของคนไทยตรงกับคนที่เกาะชวามากกว่าชาวจีน  และเป็นข้อเสนอของนายรูธ เบเนดิกต์  นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน  ที่เชื่อว่าคนไทยสืบเชื้อสายเดียวกับคนอินโดนีเซียและมลายู  และภาษาไทยเป็นตระกูลออสโตรเนเชียน  แต่การที่ยังไม่พบร่องรอยวัฒนธรรมของคนไทยในดินแดนดังกล่าว  และเส้นทางการอพยพจากเขตที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าขึ้นมายังที่อุดมสมบูรณ์น้อยกว่า  และผู้เสนอความคิดเป็นนักมานุษย์วิทยาแต่ใช้คำอธิบายทางภาษาศาสตร์  ทำให้ทฤษฎีนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
ศิริพร ดาบเพชร  คมคาย มากบัว และประจักษ์ แป๊ะสกุล.ประวัติศาสตร์ไทย ม.4-ม.6. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน