ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ศิลปะ ป.3 เรื่อง ภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์กระดาษแข็ง

การสร้างงานภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์กระดาษแข็ง คือ การพิมพ์ภาพจากแม่พิมพ์ที่สร้างจากกระดาษแข็งด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การฉีก การตัดปะ การฉลุ ฯลฯ

หลักการเลือกกระดาษในการนำมาสร้างเป็นแม่พิมพ์

     กระดาษต้องเนื้อแน่น มีผิวเรียบ เนียน และมัน เพื่อไม่ให้ดูดซึมสี หรือหมึกพิมพ์มากเกินไป เช่น กระดาษโปสเตอร์แข็ง กระดาษการ์ดแข็ง เป็นต้น

วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างภาพจากแม่พิมพ์กระดาษแข็ง

1. กระดาษโปสเตอร์แข็ง

2. กระดาษพิมพ์

3. กระดาษหนังสือพิมพ์ , ผ้ากันเปื้อน

4. กาวลาเท็กซ์

5. สี (สีโปสเตอร์ หมึกพิมพ์)

6. พู่กัน จานสี

7. ดินสอ ยางลบ

8. น้ำมันสน

9. ลูกกลิ้ง ว้อน ขวดกลม

10. กรรไกร คัดเตอร์ ไม้บรรทัด

11. แผ่นพลาสติก (ใช้เป็นแท่นกลิ้งสี)

ขั้นตอนการพิมพ์ภาพจากแม่พิมพ์กระดาษแข็ง

1. ออกแบบภาพที่ต้องการนำมาสร้างงานภาพพิมพ์

2. ร่างภาพที่ต้องการสร้างเป็นแม่พิมพ์ลงบนกระดาษแข็ง แล้วตัดปะ ลงบนกระดาษแข็งอีกแผ่นที่ตัดเตรียมไว้

3. เมื่อได้แม่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว จึงปฏิบัติการพิมพ์ภาพ โดยการกลิ้งสี หรือระบายสีลงบนแม่พิมพ์

4. นำกระดาษวาดเขียนวางทับบนแม่พิมพ์ ใช้้ช้อนถูด้านหลังกระดาษให้หมึกพิมพ์ หรือสีติดบนกระดาษวาดเขียนสม่ำเสมอเท่ากันทั้งภาพ

5. ลอกกระดาษออกจากแม่พิมพ์ โดยค่้อย ๆ ดึงมุมใดมุมหนึ่งออกช้า ๆ แล้วนำไปผึ่งให้แห้ง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง