โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการนำขยะต่างๆ เปลือกผลไม้มาทำเป็นฉนวนกันความร้อน

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การนำขยะต่างๆ เปลือกผลไม้มาทำเป็นฉนวนกันความร้อน
(Thermal Insulator from plastic and fruit wastes)

โรงเรียนจินดามณี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ในงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ 2555

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง