ติวสอบตรง คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ - ประวัติศาสตร์การเมืองไทย

ติวสอบตรง คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื้อหาประกอบด้วย
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรัฐ
2. อุดมการณ์ทางการเมือง
3. รูปแบบการปกครองและสถาบันทางการเมือง
4. หลักการเขียนเรียงความรัฐศาสตร์
5. ประวัติศาสตร์การเมืองไทย
6. การบริหารรัฐกิจ
7. การบริหารรัฐกิจในระบบราชการไทย
8. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง