คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน
ขนาด : 2.28 MB

คู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน

1.Greeting (การทักทาย)
2.Introducing Oneself (การแนะนำตนเอง)
3.Leave taking (การกล่าวลา)
4.Giving and Asking personal information (การให้และขอข้อมูลส่วนตัว)
5.Thanking (การขอบคุณ)
6.Apologizing (การขอโทษ)
7.Situations (สถานการณ์ต่างๆ)
    -Time (เวลา)
    -Direction (ทิศทาง)
    -Shopping (การซื้อขายสินค้า) 
    -Food and Drinks (อาหารและเครื่องดื่ม)
8.Routine (กิจวัตรประจำวัน)
9.School (โรงเรียน)
10.Songkhla (จังหวัดสงขลา)
     - Food (อาหาร)  
     - Popular Attractions (สถานที่น่าสนใจ) 
     - Festivals and Events (เทศกาลและวันสำคัญ)

โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1