คณิตศาสตร์ ม.6 เรื่อง สถิติ ตอนที่ 14

สถิติ

แบบที่ 1 การวัดแนวโน้มสู่ค่ากลาง
แบบที่ 2 ควอไทล์ , เดไซล์ , เปอร์เซนต์ไทล์
แบบที่ 3 การวัดการกระจาย
แบบที่ 4 ค่ามาตรฐาน
แบบที่ 6 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล
แบบที่ 7 การรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล
 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง