ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ดนตรีพื้นบ้าน

ความเป็นมาของดนตรีพื้นบ้าน
     ดนตรีพื้นบ้าน เป็นดนตรีที่อยู่คู่กับท้องถิ่นมานาน ต้นกำเนิดของดนตรีพื้นบ้านอาจมาจากความเชื่อเรื่องประเพณี วัฒนธรรม ที่ต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องดนตรีประกอบการทำพิธีต่าง ๆ นอกจากนี้ในบางท้องถิ่นอาจได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมทางดนตรีจากประเทศเพื่อนบ้าน มาปรับปรุงแก้ไขจนกลายเป็นดนตรีเฉพาะท้องถิ่นของตน และการที่ลักษณะดนตรีของแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน ทำให้เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการเล่นแตกต่างกันไปด้วยตามลักษณะของดนตรีพื้นบ้านในท้องถิ่นนั้น
ตัวอย่าง เครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคต่าง ๆ


            ภาคเหนือ            ภาคอีสาน         ภาคกลาง          ภาคใต้

                                        
              สะล้อ                   แคน              ระนาดเอก           ฆ้องคู่

     นอกจากเครื่องดนตรีและรูปแบบวงดนตรีพื้นบ้าน ที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ทางดนตรีของแต่ละท้องถิ่นแล้ว บทเพลงพื้นบ้านก็สามารถบอกถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้เช่นกัน เช่น เพลงกล่อมเด็ก เพลงประกอบการละเล่นของเด็ก เพลงที่ใช้ร้องโต้ตอบกัน เป็นต้น เพราะบทเพลงเหล่านี้ขับร้องด้วยภาษาท้องถิ่นนั้น ๆ


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สีมหาศาล และคณะ. ศิลปะ ป.4. พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง