ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

ดนตรีพื้นบ้าน

ดนตรีพื้นบ้าน
     ดนตรีพื้นบ้าน เป็นการสร้างบทเพลง การขับร้อง การเล่นดนตรีของผู้คนในท้องถิ่นซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานก่อนสมัยสุโขทัย โดยเชื่อกันว่าดนตรีพื้นบ้าน เกิดขึ้นจากการที่คนเราสามารถรับรู้ และได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นต่าง ๆ จากธรรมชาติ เช่น เสียงลมพัด เสียงฟ้าร้อง เสียงร้องของสัตว์ต่าง ๆ แล้วคนเราก็นำเสียงที่ได้รับรู้มาประดิษฐ์ดัดแปลงให้เป็นเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องดีด สี ตี เป่า 
     ลักษณะดนตรีพื้นบ้าน มีดังนี้
     1.  เป็นการบรรเลงที่ใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้าน และมีจำนวนน้อยชิ้น
     2.  จังหวะทำนองเป็นแบบง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน
     3.  เนื้อร้องเป็นภาษาพื้นบ้าน ไม่ยาวมาก
     4.  ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษรุ่นต่อรุ่น
     ดนตรีพื้นบ้านแต่ละท้องถิ่นจะมีลักษณะเฉพาะ มีความแตกต่างกันไป ตามสภาพวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งสามารถแบ่งออกตามภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้
     1.  ดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ
     2.  ดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน
     3.  ดนตรีพื้นบ้านภาคกลาง
     4.  ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สีมหาศาล และคณะ. ศิลปะ ป.5. พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง