การแกะสลัก : ต้นหอม

การแกะสลักต้นหอม

โดย วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครเหนือ