ชุดการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง ครอบครัวหรรษา
ขนาด : 1.08 MB

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง                   :   รายงานการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผู้ดำเนินการ        :   นางศิรินารถ    บัวศรี

ชื่อโรงเรียน         :   โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม  หงสะเดชอุปถัมภ์) 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

ปีที่ดำเนินการ     :   2554

 

                      การรายงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

                      (1)  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนงานประดิษฐ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ด้วยเทคนิคการใช้เศษวัสดุ 

                      (2)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

งานประดิษฐ์

                      (3)  เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการสร้างชุดการสอนงานประดิษฐ์  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

                      (4)  เพื่อพัฒนาชุดการสอนงานประดิษฐ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

                      (5)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  

                      (6)  เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

จากการใช้ชุดการสอน   ได้ดำเนินการจัดทำตามแนวทางที่วางแผนไว้   นำชุดการสอน

งานประดิษฐ์ที่จัดทำขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  ตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหาและโครงสร้าง ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตามข้อสังเกต ประเมินความเหมาะสมด้านเนื้อหา และสื่อประกอบการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ  แล้วนำไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ  นำไปใช้จริงและเผยแพร่ 

               

 

บทคัดย่อ (ต่อ)

 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการดำเนินงานครั้งนี้เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม  หงสะเดชอุปถัมภ์)  ปีการศึกษา 2554 จำนวน  32  คน ได้มาโดยการทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับอ่อน  กลาง  เก่ง  เพื่อใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย  (1) ชุดการสอน 3  ชุด  คือ  ชุดที่ 1  ขวดมหัศจรรย์

ชุดที่ 2  สร้างสรรค์งานกระดาษ ชุดที่ 3  สานฝันงานอาชีพ  (2) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการใช้ชุดการสอนและหลังการใช้ชุดการสอน (3) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

(4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

 

สมมติฐานการศึกษาค้นคว้า

  1. ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงกว่าก่อนการใช้

ชุดการสอน

  1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

ผลการทดลอง

ผลการทดลองพบว่าชุดการสอนงานประดิษฐ์เป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนด คือ ผู้ใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ มีความรู้ ความเข้าใจ และผลการใช้ชุดการสอนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ แตกต่างกันโดยมีความรู้ ความเข้าใจหลังการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ สูงกว่าก่อนการใช้ ผู้เรียนมีความพึงพอใจ หลังการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ในระดับมากที่สุด มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และสามารถนำความรู้ที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

 

#Trending now
AdGang59Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูadmissions 59admissions 60ad59ad60admissionsสอบตรง 59รับตรง 59สอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวคลิปเด็ดรวมคลิปเด็ดคลิปเด็ดแปลไทยติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงราย 
กลับด้านบน