ชุดการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง ครอบครัวหรรษา
ขนาด : 1.08 MB

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง                   :   รายงานการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผู้ดำเนินการ        :   นางศิรินารถ    บัวศรี

ชื่อโรงเรียน         :   โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม  หงสะเดชอุปถัมภ์) 

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1

ปีที่ดำเนินการ     :   2554

 

                      การรายงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

                      (1)  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนงานประดิษฐ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ด้วยเทคนิคการใช้เศษวัสดุ 

                      (2)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

งานประดิษฐ์

                      (3)  เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการสร้างชุดการสอนงานประดิษฐ์  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

                      (4)  เพื่อพัฒนาชุดการสอนงานประดิษฐ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

                      (5)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  

                      (6)  เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

จากการใช้ชุดการสอน   ได้ดำเนินการจัดทำตามแนวทางที่วางแผนไว้   นำชุดการสอน

งานประดิษฐ์ที่จัดทำขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  ตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหาและโครงสร้าง ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตามข้อสังเกต ประเมินความเหมาะสมด้านเนื้อหา และสื่อประกอบการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ  แล้วนำไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ  นำไปใช้จริงและเผยแพร่ 

               

 

บทคัดย่อ (ต่อ)

 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการดำเนินงานครั้งนี้เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม  หงสะเดชอุปถัมภ์)  ปีการศึกษา 2554 จำนวน  32  คน ได้มาโดยการทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับอ่อน  กลาง  เก่ง  เพื่อใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย  (1) ชุดการสอน 3  ชุด  คือ  ชุดที่ 1  ขวดมหัศจรรย์

ชุดที่ 2  สร้างสรรค์งานกระดาษ ชุดที่ 3  สานฝันงานอาชีพ  (2) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการใช้ชุดการสอนและหลังการใช้ชุดการสอน (3) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

(4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

 

สมมติฐานการศึกษาค้นคว้า

  1. ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงกว่าก่อนการใช้

ชุดการสอน

  1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

ผลการทดลอง

ผลการทดลองพบว่าชุดการสอนงานประดิษฐ์เป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนด คือ ผู้ใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ มีความรู้ ความเข้าใจ และผลการใช้ชุดการสอนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ แตกต่างกันโดยมีความรู้ ความเข้าใจหลังการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ สูงกว่าก่อนการใช้ ผู้เรียนมีความพึงพอใจ หลังการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ในระดับมากที่สุด มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และสามารถนำความรู้ที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

 

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน