คำนามเอกพจน์/พหูพจน์ และ การนับคำนาม

คำนามเอกพจน์ พหูพจน์ และการนับคำนาม

 • คำนามเอกพจน์ จะตามด้วย is/am/has/does/Vเติม s,es เมื่อใช้ Present Simple

 • คำนามพหูพจน์  จะตามด้วย are/have/do/V ไม่เติม s,es เมื่อใช้ Present Simple

 • เวลาใช้นามขยายนาม นามตัวหน้าจะห้ามเติม s เด็ดขาด เช่น Vegetable soup

 • ถ้าใช้นามขยายนาม แล้วนามตัวขยายมีการใช้ร่วมกับตัวเลข จะใช้คำนามเอกพจน์เชื่อมด้วย เช่น five-year-old son

 • นามนับได้เอกพจน์ ถ้าไม่เจาะจงจะนำหน้าด้วย a, an (กรณีที่คำตามหลังออกเสียง ออ-) หรือใช้ the ในกรณีที่เจาะจง หรือผู้ฟังรู้อยู่แล้วว่าพูดถึงอะไรอยู่

 • นามนับไม่ได้ จะถือว่าเป็นเอกพจน์เสมอ และจะไม่มีการใช้ a/an นำหน้าด้วย

 • นามนับได้เอกพจน์ สามารถนำหน้าด้วย one, each, every

 • นามนับได้พหูพจน์ สามารถนำหน้าด้วย two, both, a couple of, a few, several, many, a number of

 • นามนับไม่ได้ สามารถนำหน้าด้วย a little, much, a great deal of

 • ส่วนตัวที่นำหน้าได้ทั้งนามนับได้และนับไม่ได้ คือ not any/no, some, a lot of, lots of, plenty of, most, all

 • a few / a little เป็นคำในแง่ดี คือ พอมีอยู่ 

 • few / little เป็นคำในแง่ลบ คือ มีน้อยมาก

 • other = อันอื่น / another อีกอันหนึ่งจากสิ่งที่พูดถึง / the other(s) อันที่เหลือจากส่งที่พูดถึง

Credit: http://www.siraekabut.com