คณิตศาสตร์ ม.3: พื้นที่ผิวและปริมาตร14 (ทรงกระบอก6)
ขนาด : 1.45 MB

เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกระบอก

ใบงาน เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทรงกระบอก

Credit: http://edltv.thai.net

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง