ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

วัสดุที่ใช้ในการปั้นรูป

วัสดุที่ใช้ในการปั้นรูป

                วัสดุที่นำมาปั้นได้นั้นต้องมีความเหนียวและนิ่ม  สามารถยึดจับกันเป็นก้อน  ทรงตัวอยู่ได้ตลอดเวลาที่ปั้น  มีความคงทนไม่แตกสลายได้ง่าย  ทั้งในขณะกำลังปั้นและเมื่อปั้นเสร็๋จแล้ว  ซึ่งวัสดุเหล่านี้มีอยู่ในธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น วัสดุที่ใช้ในงานปั้น  แบ่งออกได้  2  ประเภท  คือ

1.  สดุปั้นจากธรรมชาติ  ได้แก่  ดินเหนียว

 2.  วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่   ดินน้ำมัน กระดาษผสมกาว  แป้งสาลี 

 ดินเหนียว เป็นวัสดุธรรมชาติที่สามารถยึดเกาะตัวกันได้ดี  หาได้ง่าย  และประหยัด  ซึ่งเมื่อได้ดินเหนียวมาแล้วต้องเตรียมดินดังนี้
    1.  เก็บเศษวัสดุที่ติดมากับดินออกให้หมด
     2.  นวดดินให้นุ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเก็บใส่ถุงพลสาติก

 

  ดินน้ำมัน เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับงานปั้นโดยเฉพาะ มีหลายสีให้เลือกใช้  ซึ่งดินน้ำมันมีคุณสม บัติที่ดี  คือ  หนืด  เหนียว  ไม่แข็งตัวปั้นง่ายไม่ติดมือ  สะดวกในการเก็บ จึงเหมาะสำหรับงานปั้นชิ้นเล็ก ๆ 

 

  กระดาษ เป็นวัสดุที่เกิดจากการนำเอาเศษกระดาษมาแช่น้ำจนเปื่อยยุ่ย มาคลุกเคล้ากับกาวลาเท็กซ์หรือป้งเปียกจนเข้ากัน  แล้วค่อยนำมาปั้นให้เป็นรูปต่าง ๆตามต้องการ  เมื่อปั้นเสร็จแล้วให้เอารูปปั้นไปผึ่งลมจน
แห้ง

 

   แป้งสาล เป็นการนำเอาแป้งสาลีมาพรมน้ำนวดให้เข้ากัน  ในขณะที่นวดแป้ง  อาจจะผสมสีน้ำ สีโปสเตอร์ หรือสีฝุ่นลงไปด้วยก็ได้  เพื่อทำให้แป้งเป็นสีต่าง ๆ แล้วจึงนำไปปั้นเป็นรูปต่าง ๆ


อุปกรณ์อื่น ๆที่ใช้ในงานปั้น

   การปั้นวัสดุต่าง ๆ ให้เป็นรูปตามความต้องการของเราเพื่อให้ได้งานที่ดี  ประณีต  และสวยงามนั้น  เราต้องรู้จักเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยในงานปั้น  ดังนี้

     1.  แผ่นกระดาษรองปั้น มีไว้สำหรับรองเวลาปั้น และเวลานวดดินให้เข้ากัน

     2.  ถุงพลาสติก  มีไว้สำหรับใส่ดิน  หรือคลุมดินที่นวดแล้ว  หรือคลุมงานปั้นที่ยังไม่เสร็จ  เพื่อไม่ให้ดินแห้ง

     3.  ปากกา  มีไว้สำหรับกดให้เป็นรอยหรือลวดลาย

     4.  มีดคัตเตอร์  มีไว้สำหรับกดให้เป็นรอย  หรือลวดลาย

     5.  กรรไกร  มีไว้สำหรับกดให้เป็นรอย  หรือลวดลาย

     6.  เกลียวน็อต  มีไว้สำหรับกดให้เป็นรอย  หรือลวดลาย

ที่มา : vattaka.com