ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

การเขียนโฆษณา

การเขียนโฆษณา
การเขียนโฆษณา
เป็นการนำเสนอ เผยเเพร่สินค้าหรือบริการ เป็นกิจกรรมที่มีการสื่อสารสู่มวลชน เพื่อให้มีผู้นิยม โดยมีกำไรในสินค้าเป็นเป้าหมายสำคัญ

วัตถุประสงค์ของการโฆษณาสินค้า
๑.  เเนะนำสินค้าใหม่ให้ผู้บริโภครู้จัก และเป็นที่ต้องการของประชาชน
๒.  เชิญชวน ให้ผู้บริโภคใช้บริการกิจกรรมหรือสินค้าที่เสนอ

หลักในการเขียนโฆษณา
๑.  บอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการ
๒.  บอกรายละเอียดสินค้า ในด้านคุณภาพ ราคา ความสะดวกสบาย
๓.  เขียนโน้มน้าวจิตใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าเเละบริการ
๔.  มีการจูงใจ เช่น ลดราคา มีของเเถม ได้รับสิทธิพิเศษ บริการทั้งเงินสดเเละเงินผ่อน เป็นต้น

การใช้ภาษาเพื่อการเขียนโฆษณา
๑.  ใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่าย
๒.  ใช้ข้อความที่กะทัดรัด สละสลวย เพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเข้าใจง่าย
๓.  เขียนอักษรให้อ่านง่าย เขียนสะกดการันต์เพื่อความถูกต้อง
๔.  ใช้ภาษาที่บ่อบอกให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไร ใช้ประโยชน์อะไร
๕.  ไม่เขียนข้อความเกินความจริง และไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นๆ

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.๖. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง