คณิตศาสตร์ ม.3: พื้นที่ผิวและปริมาตร5 (ปริซึม5)
ขนาด : 3.71 MB

เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม

ใบความรู้ เรื่อง ปริมาตรของปริซึม

สามารถทำแบบทดสอบได้ที่ลิ้งค์: http://edltv.thai.net/index.php?mod=Courses&file=showcontent&cid=257&lid=35005&lid_parent=35005&plid=35014&sid=308

Credit: http://edltv.thai.net

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง