ศาสนาพิธีเกี่ยวกับบุญพิธี ทานพิธี และกุศลพิธี (4)

กุศลพิธี
กุศลพิธี หมายถึง พิธีกรรมอันเกี่ยวเนื่องด้วยการอบรมความดีงามทางพระพุทธศาสนา เฉพาะตัวบุคคลที่พุทธบริษัทพึงปฏิบัติในเบื้องต้นที่สำคัญ 3 อย่าง คือ
1. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
2. พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
3. พิธีรักษาอุโบสถ

นอกจากนั้น ยังมีพิธีที่พระสงฆ์พึงปฏิบัติ เพื่อความดีงามในพระธรรมวินัย ทั้งที่เป็นส่วนตัวและหมู่คณะ ได้แก่ พิธีเข้าพรรษา พิธีถือนิสสัย พิธีทำสามีจิกรรม พิธีทำสังฆอุโบสถ และพิธีออกพรรษา

พิธีกรรมเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ควรทราบและทำความเข้าใจเพื่อเป็นการเสริมศรัทธาปสาทะในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นการประสานการอบรม และให้กลมกลืนกัน สร้างความดี ความมั่นคง ให้เกิดขึ้นแก่ส่วนรวม

คุณค่าและประโยชน์ของศาสนพิธี

ศาสนพิธีมีความสำคัญและมีคุณค่าต่อพระพุทธศาสนาและชาวพุทธมากโดยเฉพาะเกี่ยวกับด้านจิตใจ เพราะศาสนพิธีเป็นเครื่องจูงใจในเบื้องต้นตั้งแต่แรกพบและมองเห็นผู้อื่นประกอบและขณะที่ตนเองประกอบพิธีกรรมนั้น ๆ อยู่ ซึ่งทำให้เกิดความคิดขึ้นว่าพิธีกรรมนั้น ๆ ศักดิ์สิทธิ์ ขลัง น่าศรัทธาเลื่อมใส ไม่กล้าล่วงละเมิด ไม่กล้าดูถูกเหยียดหยาม ลบหลู่ ทำให้เกิดความอิ่มเอิบใจที่เรียกว่า ปีติ

นอกจากนั้น ทำให้เกิดความมั่นใจว่าพิธีกรรมที่ทำนั้นถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ ถูกประเพณีธรรมเนียม ถูกตามหลักธรรม คติธรรมของพิธีนั้น ๆ และเชื่อว่าจะเกิดบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ขึ้นแก่ตน เพราะการปฏิบัติถูกหลักที่วางไว้ ตรงกันข้ามถ้าทำผิดวิธี ผิดระเบียบปฏิบัติ ก็เชื่อว่าการกระทำนั้นจะไม่เกิดผลอันใดแก่ตนและผู้ปฏิบัติ
ศาสนพิธีแม้จะเป็นเพียงเปลือกนอกของศาสนาก็ตาม แต่ก็มีความคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นเครื่องชักจูงและปลูกฝังศรัทธา ส่งเสริมและให้กำลังใจ สร้างความอุ่นใจ ความเชื่อมั่นแก่ศาสนิกชนของศาสนา รวมทั้งเป็นสื่อกลางสำหรับน้อมนำให้ผู้ปฏิบัติหันมาสนใจและศึกษาเรียนรู้หลักธรรมอันเป็นแกนกลางของพระพุทธศาสนา

นอกจากนั้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของศาสนา ศาสนพิธีจึงเป็นวิธีการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้หลักธรรมคำสอน เป็นวิธีการปรับสภาพผู้เรียนรู้ศึกษาให้อยู่ในภาวะเหมาะสมกับสภาพการเรียนรู้ เนื่องจากโดยปกติทั่วไปแล้วผู้เรียนรู้ศึกษาศาสนามักจะเริ่มต้นที่ศรัทธา ศาสนพิธีจึงเป็นรูปแบบการปลูกสร้างศรัทธาที่เป็นรูปธรรม และเป็นเครื่องมืออย่างดียิ่งที่จะโน้มนำศาสนิกให้หันมาสนใจหลักคำสอน

ศาสนาพิธีแม้จะเป็นเพียงองค์ประกอบภายนอกของศาสนา แต่ก็มีความสำคัญในฐานะที่เป็นเครื่องมือและวิธีการสำหรับเชื่อมโยงศรัทธาไปสู่ปัญญา ศาสนพิธีแม้จะเป็นเพียงเปลือกนอกแต่ก็เป็นเปลือกที่มีความสำคัญสำหรับแก่นของศาสนา ในฐานะที่เป็นส่วนห่อหุ้มแก่นให้สามารถดำรงอยู่ได้ เปรียบเหมือนต้นไม้ที่สามารถดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีองค์ประกอบต่าง ๆ สมบูรณ์ รวมทั้งเปลือกไม้ ต้นไม้ที่ไร้เปลือกห่อหุ้มแก่น จึงกลายเป็นต้นไม้ตายซากในที่สุด

นอกจากนั้นแล้วหากมองในฐานะประโยชน์ ศาสนพิธีก็มีประโยชน์มากแก่ชาวพุทธ เพราะเป็นเครื่องมือและวิธีการประกอบพิธีกรรมในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ใช้เป็นแบบอย่างการปฏิบัติในพิธีกรรม
2. เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติในพิธีกรรมนั้น ๆ เพราะพิธีกรรมต่าง ๆ มักดำเนินการเป็นขั้นตอน จากเริ่มต้นไปจนจบหรือเสร็จกิจกรรม
3. เป็นพิธีการที่ดีงาม มีระเบียบแบบแผน มีขั้นตอนทำให้เกิดศรัทธาความเลื่อมใสแก่คนทั่วไป
4. สามารถยึดถือไว้เป็นแบบอย่าง เป็นประเพณีธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามสืบต่อไปจนถึงอนุชนรุ่นหลังได้

ศาสนพิธี นอกจากจะมีความสำคัญ มีคุณค่า และประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ยังเป็นเครื่องสร้างศรัทธาเลื่อมใสจูงใจให้เกิดฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) ในการเรียนรู้พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง เพราะศาสนพิธีเป็นกิจเบื้องต้นและง่ายแก่การเรียนรู้และประพฤติปฏิบัติตาม และเป็นกิจที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้และยึดถือเอามาปฏิบัติ

กล่าวโดยสรุป ศาสนพิธีแม้เป็นเพียงพิธีกรรมภายนอก ที่ไม่ใช่แก่นของพระพุทธศาสนา แต่ก็มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งกล่าวคือ

1. เป็นสื่อจูงใจคนให้ละชั่ว ทำดี และทำจิตใจสะอาดบริสุทธิ์
2. ก่อให้เกิดคุณค่าทางใจ เป็นความปีติอิ่มเอิบใจ
3. เสริมสร้างและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม รักษาเอกลักษณ์ของชาติ เพราะศาสนพิธีเป็นวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทย

อย่างไรก็ตามในการประกอบศาสนพิธีนั้น มีสิ่งที่ควรคำนึงถึงดังนี้
1. การประกอบศาสนพิธีต้องประหยัด
2. การประกอบศาสนพิธีต้องก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
3. การประกอบศาสนพิธีต้องมีความถูกต้อง
4. การประกอบศาสนพิธีต้องมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวการณ์
 

credit : http://mediacenter.mcu.ac.th/

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
admission 58admissionAd58AdGang58อาเซียนaecเกมเกมส์คิดเลขเกมคณิตศาสตร์วาตภัยภัยธรรมชาติพายุฟิลเลอร์กลูต้ากลูต้าไธโอนกลูต้าผิวขาวผลเสียกลูต้าผลเสียฟิลเลอร์ข่าวข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบสพฐศธเปิดเทอมunseen Thailand travel amazingประกาศผลONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนรายงานเกษตรห้องเรียนกลับทางเกมส์การเรียนรู้โรงเรียนพ่อแม่ข่าวการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าวadmissionสอบตรงสอบตรง58แอดมิชชั่นข่าวกิจกรรมสาระน่ารู้รับตรงรับตรง58โควตาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแนะแนวกลอนสามเณร ถ่ายทอดธรรมะว วชิระเมธีดูย้อนหลังไฮไลท์liveธรรมบรรพชาวันพระวันโกนฝนฤดูฝนสุขภาพหน้าฝนเข้าพรรษาตักบาตรฮา ๆ น่ารัก ท่องเที่ยวคลิปเด็ดคลิปรวมคลิปเด็ดeco tripเที่ยวต่างประเทศติวเข้มสอบเข้าสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบทดลองวิทย์โทษข่มขืนประหารชีวิตสืบ นาคะเสถียรปิยะมหาราชเก่งอังกฤษฮอร์โมนcar free dayจักรยานcu tepรับน้องชิงรางวัลrising sunทัวร์ถูกสอบเข้า ม.1อีโบล่าตึกถล่มpage9เพจ 9kaoplookpanyaสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonk 
กลับด้านบน