วิธีคิดแบบวิภัชชวาท

วิธีคิดแบบวิภัชชวาท

วิธีคิดแบบวิภัชชวาท เป็นวิธีคิดวิเคราะห์ในลักษณ์แง่ต่างๆ กัน ดังนี้

1. จำแนกโดยแง่ด้านความจริง แบ่งเป็น ๒ วิธี คือ

1.1 จำแนกไปทีละด้าน ทีละประเด็น
1.2 จำแนกทีละด้านจนครบทุกด้าน ทุกประเด็น

2. จำแนกโดยส่วนประกอบ วิเคราะห์แยกแยะออกไปเป็นองค์ ประกอบย่อยๆ เช่น สัตว์บุคคลออกเป็นนามและรูป เป็นขันธ์ ๕

3. จำแนกโดยลำดับขณะ แยกแยะวิเคราะห์ปรากฏการณ์ตาม ลำดับความสืบทอดแห่งเหตุปัจจัย ซอยออกไปเป็นขณะๆ ตามลำดับเวลา ลำดับขั้นตอน ลำดับเหตุ ลำดับผล แต่ละระยะ เหตุการณ์ 

4. จำแนกโดยความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย สืบสาวหาสาเหตุปัจจัยต่างๆ ที่สัมพันธ์สืบทอดกันมาของสิ่ง หรือปรากฏการณ์

5. จำแนกโดยเงื่อนไข มองหรือแสดงความจริงใจโดยพิจารณา เงื่อนไขประกอบด้วย จึงจะสรุป

6. จำแนกโดยทางเลือก หรือความเป็นไปได้อย่างอื่น เช่น ผู้ที่คิด ควรตระหนักว่า 

6.1 หนทาง วิธี การ หรือความเป็นไปได้ อาจมีได้หลายอย่าง
6.2 ในบรรดาหนทาง วิธีการ หรือความเป็นไปได้หลายอย่างนั้น บางอย่างอาจดีกว่า ได้ผลกว่า หรือตรงแท้กว่าอย่างอื่น
6.3 ในบรรดาทางเลือกหลายอย่างนั้น บางอย่าง หรืออย่างหนึ่งอาจเหมาะสม หรือได้ผลดีสำหรับตน หรือสำหรับกรณีนั้นมากกว่าอย่างอื่น
6.4 ทางเลือก หรือความเป็นไปได้ อาจมีเพียงอย่างเดียว หรือหลายอย่าง แต่เป็นอย่างอื่น คือ ไม่ใช่ทางเลือกหรือความเป็นไปได้อย่างที่ตนกำลังปฏิบัติ หรือกำลังเข้าใจอยู่ในขณะนั้น

7. วิภัชชวาทในการตอบปัญหา ซึ่งมี 4 แบบ คือ

7.1 ปัญหาที่ควรตอบอย่างเด็ดขาด
7.2 ปัญหาที่ควรแยกแยะหรือจำแนกตอบ
7.3 ปัญหาที่ควรตอบโดยย้อนถาม
7.4 ปัญหาที่ควรยับยั้งไม่ควรตอบ

http://mediacenter.mcu.ac.th

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง