ความสำคัญของพระพุทธศาสนา

ความสำคัญของพระพุทธศาสนา
           พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย  เพราะคนไทยส่วนใหญ่และพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นับถือพระพุทธศาสนา  และนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต  จึงกล่าวได้ว่า พระพุทธศาสนามีความสำคัญต่อชาติไทย
 พระพุทธศาสนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติไทย

ด้านการศึกษา
       สมัยโบราณ  การศึกษาของเด็กไทยเริ่มต้นที่วัดโดยชาวบ้านมักพาลูกหลานที่เป็นผู้ชาย  ไปฝากฝังให้เล่าเรียนเขียนอ่านกับพระสงฆ์  รวมทั้งได้รับการอบรมสั่งสอนทางด้านศีลธรรมจรรยาควบคู่ไปด้วย    ในปัจจุบันจะมีทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและของเอกชนตั้งขึ้นมากมาย  แต่โรงเรียนหลายๆแห่งก็จัดสร้างขึ้นในวัดหรืออาศัยที่ดินของวัดปลูกสร้าง  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนามีส่วนสำคัญในการวางรากฐานของการศึกษาของไทย

1. ด้านสังคม
       หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีส่วนช่วยหล่อหลอมพฤติกรรมของคนในสังคม  ให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีความกรุณาต่อผู้อื่น  รู้รักสามัคคี  ทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนามีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตให้คนเรารู้จักพึ่งพาตนเอง  รู้จักยึดมั่นในคุณธรรมโดยเน้นความสงบสุขทางด้านจิตใจ  และเน้นให้เห็นประโยชน์ของธรรมะ ไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆ   ที่ทำให้เกิดความทุกข์

2. ด้านศิลปวัฒนธรรม
          พระพุทธศาสนาเป็นบ่อเกิดของศิลปะแขนงต่างๆ หลายแขนง  เช่น  จากแรงศรัทราที่ชาวพุทธมีต่อศาสนาทำให้ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างวัด  ซึ่งเป็นถปัตยกรรมที่มีความงดงาม
มีการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังเพื่ออธิบายคำสอนและพุทธประวัติ  คำสอนจากชาดกต่างๆทำให้เกิดงานวรรณกรรมของไทยหลายเรื่องเกิดงานพุทธปฏิมาหรือรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า  สะท้อนศิลปะและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในแต่ละยุคสมัย
นอกจากนี้พระพุทธศาสนายังเป็นบ่อเกิดวัฒนธรรม  ประเพณีของไทยหลายประการ  เช่น  มารยาทชาวพุทธ  ได้แก่การไหว้  ประเพณีต่างๆ  เช่น การเกิด   การแต่งงาน  การทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ก็ล้วนมีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น 
 
พระพุทธศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย

1.  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้ชาวพุทธเชื่อมั่นในเหตุและผล  
ซึ่งความเชื่อดังกล่าว  นำไปสู่การพัฒนาที่มีลักษณะ3 ประการ  คือเชื่อมั่นในความดีงามของมนุษย์  เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมและผลของการกระทำ  เชื่อมั่นว่าคนเราต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและผลของการกระทำของตน

2.  พระพุทธศาสนาเน้นให้คนรู้จักฝึกอบรมตนเอง 
รู้จักการพึ่งพาตนเองโดยมีโดยมีหลักธรรมที่มุ่งให้คนรู้จักฝึกอบรมตนเองทั้งด้านพฤติกรรม  (ศีล) ฝึกฝนพัฒนาทางด้านจิตใจ (สมาธิ)
 และพัฒนาปัญญาให้รู้จักคิด รู้เหตุผล (ปัญญา) จากหลักธรรมดังกล่าวถ้าชาวพุทธฝึกฝนและปฎิบัติตาม
 ก็จะนำไปสู่การพัฒนาชาติไทย

3. พระพุทธศาสนามีแนวคิดและหลักคำสอนแบบวิทยาศาสตร์ 
คือสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง ไม่ให้เชื่อเรื่องงมงาย ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน  วิธีคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลนี้เป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาในระดับบุคคลและระดับชาติที่มาและได้รับอนุญาตจาก  :
เอกรินทร์  สี่มหาศาล  และคณะ.  พระพุทธศาสนา  ป.5.  พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ  :  อักษรเจริญทัศน์.

 

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน