การ บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน


การ บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน

1. การบวกลบเศษส่วน
    1.1 เศษส่วนชนิดเดียวกัน ให้เอาเศษมาบวกลบกันได้เลย ส่วนส่วนมีค่าคงเดิม
    1.2 เศษส่วนที่มีส่วนไม่เท่ากัน ทำเศษส่วนให้เป็นเศษส่วนชนิดเดียวกันก่อน แล้วจึงนำเศษส่วนมาบวกลบกันเหมือนวิธี 1.1


2. การแปลงเศษส่วน 
    การแปลงเศษส่วน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเศษส่วนจากชนิดหนึ่งไปเป็นเศษส่วนอีกชนิอหนึ่ง โดยที่ค่าเศษส่วนชุดเดิมนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเศษส่วนเกินเป็นเศษส่วนคละหรือการแปลงเศษส่วนคละให้เป็นเศษ ส่วนเกิน เป็นต้น
    ตัวอย่าง จงแปลง 5/3 เป็นเศษส่วนจำนวนคละ
        วิธีทำ 


3. การขยายเศษส่วน 
    การขยายเศษส่วน เป็นการแปลงเศษส่วนอีกลักษณะหนึ่ง โดยให้จำนวนเลขที่เป็น เศษส่วนมีจำนวนมากกว่าเดิม แต่ค่าของเศษส่วนชุดเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เช่น 


4. การทอนเศษส่วน 
    การทอนเศษส่วน คือ การแปลงเศษส่วนที่ทำให้ตัวเลขทั้งเศษและส่วนน้อยลง โดยค่าของเศษส่วนนั้นไม่เปลี่ยนแปลง


5.การคูณเศษส่วน 
    5.1 จำนวนเต็มคูณเศษส่วน หมายถึง การบวกเศษส่วนที่มีค่าเท่าๆกันหลายๆค่า เช่น 
    5.2 เศษส่วนคูณจำนวนเต็ม หมายถึง เศษส่วนของจำนวนเต็ม  เช่น  หมายถึง 1/2 ของ 3
    5.3 เศษส่วนคูณเศษส่วนหมายถึงการแบ่งเศษส่วนออกเป็นส่วนเท่าๆกันว่ามีค่าเป็นเศษส่วนเท่าไรของทั้งหมด  เช่น 
 

6. การหารเศษส่วน 
    6.1 การหารจำนวนเต็มด้วยเศษส่วน หมายถึง การแบ่งจำนวนเต็มออก เป็นส่วนย่อยเท่าๆกันจะได้กี่ส่วน
    6.2 การหารเศษส่วนด้วนจำนวนเต็ม หมายถึง การแบ่งเศษส่วนที่มีอยู่ออกเป็นส่วนเท่าๆกัน
    6.3 การหารเศษส่วนด้วนเศษส่วน หมายถึง การแบ่งเศษส่วนออกเป็นส่วนเท่าๆกัน หาคำตอบได้จากการคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งกับส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหาร  เช่น


ข้อควรจำ 
    การทำโจทย์ที่มีการบวก ลบ คูณ หาระคนกัน ให้ทำตามลำดับขั้นตอนดังนี้
        1. ตัวเลขที่อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บต้องทำก่อนอย่างอื่น
        2. คำว่า "ของ" หมายถึงการคูณ
        3. คูณ หาร ทำพร้อมกันได้
        4. บวกลบทำพร้อมกันได้
        5. ต้องทำคูณหารก่อนบวกลบเสมอ


ทดสอบความเข้าใจ

ข้อ 1. จงหาค่าของ 
        ก. 1/3 
        ข. 3/4 
        ค. 6/7
        ง. 1/24
ข้อ 2. 1/5 ของเงิน 1,000 บาทเป็นเงินกี่บาท 
        ก. 100 
        ข. 200 
        ค. 500 
        ง. 5,000
ข้อ 3. มีแตงอยู่ 2 ผล แบ่งให้เด็กคนละ 1/8 ผล จะแบ่งให้เด็กได้กี่คน 
        ก. 2 
        ข. 4 
        ค. 8 
        ง. 16


เฉลย ข้อ 1.ตอบ ง. 
        ข้อ 2. ตอบ ข. 
        ข้อ 3. ตอบ ง.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง