การจัดระเบียบแถวท่ามือเปล่า

ระเบียบแถว  :  ท่ามือเปล่า

     การฝึกระเบียบแถว  เป็นการฝึกให้ลูกเสือเกิดความพร้อมเพรียง  มีระเบียบวินัย  และความสามัคคีรวมทั้งสามารถฟังและปฏิบัติตามคำสั่งได้
๑.  ท่าตรง
ท่าตรง  เป็นท่าเบื้องต้น  และเป็นรากฐานของการปฏิบัติในท่าอื่นๆ  ต่อไปและยังใช้เป็นท่าสำหรับการแสดงความเคารพได้ท่าหนึ่งด้วย
    คำบอก  "แถว-ตรง"
การปฏิบัติ
๑)  ลำตัวยืดตรง  อกผาย  ไหล่เสมอกัน  ตามองตรง
๒)  ยืนให้น้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าทั้ง  ๒  ข้าง  ส้นเท้าชิดกัน  ปลายเท้าแยกห่างกัน  ๑  คืบ  เข่าเหยียดตึง
๓)  แขนทั้ง  ๒  ข้าง  เหยียดตรงแนบลำตัว  พลิกศอกไปข้างหน้าเล็กน้อย  จนไหล่ตึง
๔)  นิ้วมือเหยียดและชิดกัน  นิ้วกลางแตะกึ่งกลางตะเข็บกระโปรง
๕)  นิ่ง  ไม่เคลื่อนไหวร่างกาย

๒.  ท่าพัก
ท่าพัก  เป็นท่าเปลี่ยนอิริยาบถจากท่าตรง  เพื่อช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดซึ่งมีอยู่ด้วยกัน  ๔  ท่า ดังนี้

๑)  ท่าพักตามปกติ  ใช้พักในระหว่างการฝึกสอน
คำบอก  "พัก"
การปฏิบัติ
๑.  ให้หย่อนเข่าขวาก่อน  ต่อไปจึงหย่อนเข่าซ้าย  หรือเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ  ของร่างกาย  แต่ห้ามเคลื่อนที่
๒.   เมื่อได้ยินคำว่า  "แถว"  ให้ยืดตัวขึ้น  สูดลมหายใจเข้าเต็มปอดและจัดทุกส่วนของร่างกายให้อยู่ในท่าตรง
๓.  เมื่อได้ยินคำว่า  "ตรง"  ให้กระตุกเข่าขวากลับไปอยู่ในท่าตรง

๒)  ท่าพักตามระเบียบ  ใช้พักในโอกาสรอพิธีการต่างๆ  เช่น  รอรับการตรวจพล  สวนสนาม  หรือรออยู่ในแถวกองเกียรติยศ
คำบอก  "ตามระเบียบ-พัก"
การปฏิบัติ
๑.  ลำตัวยืดตรง  ขาทั้ง  ๒ ข้างตึง  ให้น้ำหนักตัวอยู่บนเท้าทั้ง  ๒  ข้างเท่าๆกัน
๒.  แยกเท้าซ้ายออกไปข้างซ้ายประมาณครึ่งก้าว  อย่างรวดเร็วและเข้มแข็ง
๓.  เอามือไขว้หลัง  โดยให้หลังมือซ้ายแนบติดลำตัวในแนวกึ่งกลางหลัง  และอยู่ใต้เข็มขัดเล็กน้อย  มือขวาทับมือซ้าย  และยื่นนิ่งๆ
๔.  เมื่อได้ยินคำว่า  "แถว-ตรง"  ก็ให้ชักเท้าซ้ายกลับมาชิดเท้าขวา  พร้อมกับทิ้งมือทั้ง  ๒  ข้าง  ลงแนบลำตัว  กลับมาอยู่ในท่าเดิม

๓)  ท่าพักตามสบาย  ใช้พักในโอกาสที่รอรับคำสั่งเพื่อปฏิบัติต่อไป  เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ  เช่น  เมื่อผู้ควบคุมแถวต้องไปรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา
คำบอก  "ตามสบาย-พัก"
การปฏิบัติ
๑.  ให้หย่อนเข่าขวาก่อน  ปฏิบัติเช่นเดียวกับท่าพักตามปกติ
๒.  เคลื่อนไหวร่างกายได้ตามสบาย  แต่ต้องอยู่กับที่  เช่น  จัดเครื่องแต่งกาายเรียบร้อย  จัดหมวกให้ตรง  เช็ดหน้า  ผูกเชือกรองเท้า  เป็นต้น
๓.  พูดคุยกันได้  แต่ห้ามเสียงดัง  และห้ามนั่งหากผู้กำกับไม่อนุญาต
๔.  เมื่อได้ยินคำว่า  "แถว-ตรง"  ให้กลับมายืนตรงในท่าเดิมทันที  โดยปฏิบัติเช่นเดียวกับท่าพักตามปกติ

๔)  ท่าพักนอกแถว  ใช้พักในโอกาสที่ต้องรอคำสั่ง  เพื่อปฏิบัติต่อไปเป็นระยะเวลานานๆ
คำบอก  "พักแถว"
การปฏิบัติ
๑.  ให้ทุกคนต่างแยกย้ายออกจากแถว  แต่ต้องอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งแถว  เพื่อที่จะได้ยินเมื่อผู้กำกับเรียกเขบ้าแถวอีกครั้ง
๒.  ต้องไม่ส่งเสียงอึกทึกครึกโครม  ให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น
๓.  เมื่อได้ยินคำว่า  "แถว"  ให้รีบกลับมาเข้าแถวตรงที่เดิมโดยเร็วในรูปแถวเดิม  และเมื่อจัดแถวเรียบร้อยแล้ว  ให้อยู่ในท่าตรงจนกว่าจะมีคำสั่งต่อไป


๓.  ท่าหันอยู่กับที่
ท่าหันอยู่กับที่  เป็นท่าที่ช่วยปรัเปลี่ยนทิศทางการหันหน้าของแถว  แต่ก่อนที่จะมีคำบอกให้แถวหันไปยังด้านใด  ต้องให้แถวอยู่ในท่าตรงเสียก่อน  ท่าหันอยุ่กับที่มี  ๓  ท่า  ดังนี้
๑)  ท่าขวาหัน  เป็นท่าที่ทำให้แถวหันไปทางด้านขวา
คำบอก  "ขวา-หัน"
การปฏิบัติ
    จังหวะที่  ๑
๑.  เปิดปลายเท้าขวา  และยกส้นเท้าซ้ายแล้วหันตัวไปทางขวาเป็นมุม  ๙๐  องศา
๒.  หมุนเท้าทั้ง  ๒  ข้างตาม  โดยให้ส้นเท้าและปลายเท้าซึ่งเป็นหลัก  ติดอยู่กับพื้น
๓.  ให้น้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าขวา  ขาซ้ายเหยียดตึงบิดส้นเท้าซ้ายออกข้างนอกเล็กน้อย
๔.  ลำตัวยืดตรง  แขนแนบชิดกับลำตัว
    จังหวะที่  ๒
ให้ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง
   
๒)  ท่าซ้ายหัน  เป็นท่าที่ทำให้แถวหันไปทางด้านซ้าย
คำบอก  "ซ้าย-หัน"
การปฏิบัติ
๑.  ปฏิบัติเป็น  ๒  จังหวะ  เช่นเดียวกับท่าขวาหัน  แต่เปลี่ยนหันไปทางซ้ายแทน
๒.  ให้เท้าซ้ายเป็นหลักอยู่กับที่  แล้วดึงเท้าขวามาชิด

๓)  ท่ากลับหลังหัน  เป็นท่าที่เปลี่ยนการหันหน้าของแถว  จากด้านหน้าเป็นด้านหลัง
คำบอก  "กลับหลัง-หัน"
การปฏิบัติ
    จังหวะที่  ๑
๑.  มีขั้นตอนเช่นเดียวกับท่าขวาหัน  จังหวะที่  ๑  แต่หันเลยไปจนกลับจากหน้าเป็นหลังครบ  ๑๘๐  องศา
๒.  ปลายเท้าซ้ายหันไปหยุดอยู่ข้างหลัง  เฉียงซ้ายประมาณครึ่งก้าวและอยู่ในแนวส้นเท้าขวา
    จังหวะที่  ๒
ให้ชักเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็วและแข็งแรง

๔.  ท่าเดิน
ท่าเดิน  เป็นท่าที่ช่วยทำให้การเคลื่อนย้ายหรือการเดินขบวนของแถว  ดูเป็นระเบียบสง่างาม  ก่อนที่จะมีคำบอกให้เดิน  ต้องให้แถวอยู่ในท่าตรงเสียก่อน
คำบอก  "หน้า-เดิน"
การปฏิบัติ
๑)  โน้มน้ำหนักตัวไปข้างหน้า  พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายออกเดินก่อน
๒)  ขาเหยียดตรง  ปลายเท้างุ้ม  ส้นเท้าสูงจากพื้นประมาณ  ๑  คืบ
๓)  เมื่อตบเท้าซ้ายลงกับพื้นแล้ว  จึงเคลื่อนเท้าขวาตาม  โดยเดินตบเท้าซ้ายและขวาสลับกันเป็นจังหวะอย่างต่อเนื่อง
๔)  ลำตัวและศรีษะอยู่ในท่ายืนตรงเสมอ
๕)  แขนเหยียดตึง  ให้เฉียงไปข้างหน้าและข้างหลังพองาม  โดยแกว่งแขนตามปกติ
๖)  การเดินเป็นหมู่  ต้องเดินให้พร้อมกัน  ถ้ามีจังหวะต้องเดินให้เข้าจังหวะ

๕.  ท่าหยุด
ท่าหยุด  จะเป็นท่าที่ติดตามมาจากท่าเดิน  ซึ่งช่วยทำให้การหยุดแถวของลูกเสือมีความพร้อมเพรียงกัน
คำบอก  "แถว-หยุด"
การปฏิบัติ
    ในขณะที่กำลังเดินตามปกติ  เมื่อได้ยินคำบอก  "แถว-หยุด"  ไม่ว่าเท้าข้างใดข้างหนึ่งจะตกถึงพื้นก็ตามให้ปฏิบัติเป็น  ๒  จังหวะ  คือ
จังหวะที่  ๑  ก้าวเท้าต่อไปอีก  ๑  ก้าว
จังหวะที่  ๒  ชักเท้าหลังชิดเท้าหน้าในลักษณะท่าตรง  อย่างแข็งแรง

 


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
มูลนิธิคณะลูกเสือแห่งชาติ.  ลูกเสือ - เนตรนารี ป.4.  พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ :  อักษรเจริญทัศน์.

#Trending now
AdGang59Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูadmissions 59admissions 60ad59ad60admissionsสอบตรง 59รับตรง 59สอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวคลิปเด็ดรวมคลิปเด็ดคลิปเด็ดแปลไทยติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงราย 
กลับด้านบน