การจัดระเบียบแถวโดยใช้สัญญาณมือ

ระเบียบแถว  :  การใช้สัญญาณมือ

สัญญาณมือ
สัญญาณมือ  ที่ลูกเสือต้องเรียนรู้มีดังนี้
๑)  เตรียมคอยฟังคำสั่งหยุด
ผู้กำกับ 
เหยียดแขนขวาขึ้นตรงเหนือศรีษะ  แบมือไปข้างหน้า  นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน
ลูกเสือ
หยุดการเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมต่างๆ  ที่กระทำอยู่แล้วยืนในท่าตรง  หันหน้าไปทางผู้กำกับ  เพื่อรอคอยฟังคำสั่ง

๒)  รวมหรือกลับมา
ผู้กำกับ
เหยียดแขนขวาขึ้นตรงเหนือศรีษะ  แบมือไปข้างหน้านิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน  แล้วหมุนมือเป็นวงกลมจากซ้ายไปขวา
ลูกเสือ
ทุกคนรวมกอง  รีบมาเข้าแถวรวมกัน

๓)  จัดแถวหน้ากระดาน
ผู้กำกับ
เหยียดแขนทั้งสองข้างออกไปด้านข้างเสมอไหล่  ฝ่ามือแบไปข้างหน้า  นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน
ลูกเสือ
ทุกคนเข้าแถวหน้ากระดาน  หันหน้าไปหาผู้กำกับ

๔)  จัดแถวตอน
ผู้กำกับ
เหยียดแขนทั้งสองข้างออกไปด้านหน้า  แนวเดียวกับไหล่  โดยให้แขนขนานกัน  ฝ่ามือแบเข้าหากัน
ลูกเสือ
ทุกคนรีบวิ่งไปเข้าแถวตอนตรงหน้าผู้กำกับ

๕)  เคลื่อนที่ไปยังทิศที่ต้องการ
ผู้กำกับ
หันหน้าไปยังทิศที่ต้องการ  ชูแขนขวาขึ้นเหนือศรีษะ  ฝ่ามือแบไปข้างหน้า  นิ้วชิดติดกัน  แล้วลดแขนลงเสมอไหล่
ลูกเสือ
ทุกคนวิ่งไปยังทิศที่มือผู้กำกับชี้ไป

๖)  เร่งจังหวะ  หรือทำให้เร็วขึ้น
ผู้กำกับ
งอแขนขวา  ยกขึ้นให้เสมอไหล่  กำมือ  หันฝ่ามือไปข้างหน้า  จากนั้นให้ลดลงหลายๆครั้ง
ลูกเสือ
รีบวิ่ง  หรือเร่งจังหวะสิ่งที่ทำอยู่ให้เร็วขึ้น

๗)  นอนลงหรือเข้าที่กำบัง
ผู้กำกับ
เหยียดแขนขวาตรงไปข้างหน้าเสมอไหล่  ฝ่ามือแบคว่ำลง  นิ้วชิดติดกัน  แล้วลดแขนและยกขึ้นที่เดิม  หลายๆครั้ง
ลูกเสือ
รีบนอนลง  หรือหลบเข้าที่กำบังทันที

๘)  ลุกขึ้น
ผู้กำกับ
เหยียดแขนขวาตรงไปข้างหน้าเสมอไหล่  ฝ่ามือแบหงายขึ้น  นิ้วชิดติดกัน  แล้วยกแขนขึ้นและลงที่เดิมหลายๆครั้ง
ลูกเสือ
รีบลุกขึ้นทันที
   
ในการเข้าแถวของหมู่ลูกเสือ ผู้เรียกแถวสามารถใช้สัญญาณมือเป็นคำสั่งให้แถวพัก  หรือตรงได้

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
มูลนิธิคณะลูกเสือแห่งชาติ.  ลูกเสือ - เนตรนารี ป.4.  พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ :  อักษรเจริญทัศน์.