วิวัฒนาการลูกเสือโลกและลูกเสือไทย

วิวัฒนาการลูกเสือโลก
    ลอร์ด  เบเดน  โพเอลล์  (บี.พี.)  เป็นผู้ก่อตั้งกิจการลูกเสือโลกขึ้นเป็นครั้งแรกและได้รับคัดเลือกเป็นประมุขคณะลูกเสือโลก  เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๓

หน้าที่ของหน่วยงานองค์การลูกเสือโลก
สมัชชาลูกเสือโลก
สมัชชาลูกเสือโลก  คือ  ที่ประชุมของผู้แทนคณะลูกเสือจากประเทศต่างๆ  ทั่วโลกซึ่งมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้
-  รับสมาชิกใหม่  ซึ่งเป็นประเทศที่ยื่นใบสมัครด้วยความสมัครใจ  ต้องยอมรับและปฏิบัติตามจุดมุ่งหมาย  และหลักการลูกเสือโลกอย่างอิสระไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง 
-  จัดการประชุมทุก  ๓  ปี  ในประเทศใดประเทศหนึ่งตามมติของที่ประชุม  โดยให้ประเทศสมาชิกมีสิทธิ์ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม  ประเทศละ  ๖  คน

คณะกรรมการลูกเสือโลก

คณะกรรมการลูกเสือโลก  ประกอบด้วยบุคคลจากประเทศสมาชิก  ๑๒  ประเทศ  ประเทศละ  ๑  คน  และคณะกรรมการโดยตำแหน่งอีก  ๒  คน  ซึ่งมีหน้าที่สำคัญ  ดังนี้
-  ส่งเสริมกิจการลูกเสือโลก
-  แต่งตั้งเลขาธิการของสำนักงานลูกเสือโลก
-  จัดหาเงินทุนไว้สำหรับส่งเสริมกิจการลูกเสือ
 
สำนักงานลูกเสือโลก
สำนักงานลูกเสือโลก  ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขาธิการ  ปฏิบัติตามคำสั่งหรือมติของสมัชชาลูกเสือโลกและคณะกรรมการลูกเสือโลก  มีเลขาธิการเป็นหัวหน้าสำนักงาน  ๑  คน  และเจ้าหน้าที่อีกประมาณ  ๔๐  คน  เป็นผุ้ช่วย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เมืองเจนีวา  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์   สำนักงานประจำภูมิภาค  มี  ๖  เขต ดังนี้
-  เขตอินเตอร์อเมริกา
-  เขตอาหรับ
-  เขตแอฟริกา
-  เขตเอเชียแปซิฟิก
-  เขตยุโรป
-  เขตยูเรเซีย


วิวัฒนาการลูกเสือไทย
วิวัฒนาการลูกเสือไทย  อาจแบ่งออกเป็น  ๕  ยุค ดังนี้

ยุคก่อตั้ง  (พ.ศ.๒๔๕๔-๒๔๖๘)
      ๑)  เริ่มมีลูกเสือกองแรกขึ้น  เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๔  โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้ได้รับการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น  เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมือง  โดยมีนายชัพน์  บุญนาค  แต่งเครื่องแบบลูกเสือเป็นผู้กล่าวคำปฏิญาณของลูกเสือต่อหน้าพระพักต์เป็นคนแรกและได้รับการยกย่องให้เป็นลูกเสือคนแรกของไทย
      ๒)  มีการจัดส่งผู้แทนลูกเสือไทย  จำนวน  ๔ คน  ประกอบด้วย นายสนั่น  สมิตร  นายส่ง  เทพาสถิต  นายศิริ  หัพนานนท์  และนายศิริ  แก้วโกเมน  เป็นตัวแทนไปร่วมชุมนุมลูกเสือโลกซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่  กรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ
      ๓)  คณะลูกเสือไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมัชชาลูกเสือโลก  เป็นสมาชิกก่อตั้งอันดับแรกร่วมกับคณะลูกเสือจากประเทศอื่นๆ  อีก ๓๑ ประเทศ  เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๕
      ๔)  มีการส่งตัวแทนลูกเสือไทย  จำนวน  ๑๐  คน ไปชุมนุมลูกเสือโลก  ครั้งที่ ๒ ที่ประเทศเดนมาร์ก

ยุคส่งเสริม  (พ.ศ.๒๔๖๘-๒๔๘๒)
      ๑)  ระยะก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  เป็นระยะที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๗  ยังทรงเป็นสภานายกสภากรรมการจัดการลูกเสือแห่งชาติ  กิจกรรมของลูกเสือไทยที่สำคัญ  มีดังนี้
               -  จัดชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ  ๒  ครั้ง  ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐  ณ  พระราชอุทยานสราญรมย์  กรุงเทพฯ  และครั้งที่  ๒ เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓  ที่จังหวัดเพชรบุรี
               -  จัดส่งผู้แทนลูกเสือไทยไปร่วมชุมนุมลูกเสือโลก  ครั้งที่  ๓  ที่กรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ  พ.ศ.๒๔๗๒
      ๒)  ระยะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  เป็นช่วงคาบเกี่ยวสัมยรัชการที่  ๗  ก่อนสละราชสมบัติ  กับสมัยรัชการที่  ๘  ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่  ๒  มีกิจการที่แสดงถึงความก้าวหน้าของลูกเสือไทย  ดังนี้
               -  ได้จัดและรวบรวมกิจการลูกเสือไทยให้เป็นระบบมากขึ้น  โดยมีการจัดตั้งกรมพลศึกษา  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบกิจการลูกเสือไทยโดยเฉพาะ  เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๖
               -  ได้จัดส่งตัวแทนลูกเสือไทยไปร่วมชุมนุมลูกเสือโลก  ครั้งที่  ๔  ที่ประเทศฮังการี  ในปี พ.ศ.๒๔๗๖
               -  ได้รับประกาศใช้ตราประจำคณะลูกเสือแห่งชาติ  และกฎลูกเสือ  ๑๐ ข้อ
               -  ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติธง  ซึ่งกำหนดลักษณะธงประจำกองคณะลูกเสือแห่งชาติ  และธงประจำกองลูกเสือ ในปี  พ.ศ.๒๔๗๙  และประกาศใช้หลักสูตรลูกเสือเสนา  และลูกเสือสมุทรเสนาในปีเดียวกัน
               -  ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.๒๔๘๒  ให้คณะลูกเสือแห่งชาติมีสภาพเป็นนิติบุคคล  จัดตั้งสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติ  จังหวัดลูกเสือ  อำเภอลูกเสือ  แบ่งลูกเสือออกเป็น  ๒  เหล่า  คือ  ลูกเสือเสนา  และลูกเสือสมุทรเสนา

ยุคประคับประคอง  (พ.ศ.๒๔๘๒-๒๔๘๘) 
เป็นช่วงปลายรัชกาลที่ ๘  บ้านเมืองตกอยู่ในสภาวะสงคราม  ส่งผลให้การลูกเสือโลกซบเซา  กิจกรรมต่างๆ  ของลูกเสือไทยก็งดไปด้วย

ยุคก้าวหน้า  (พ.ศ.๒๔๘๙-๒๕๑๔)
เริ่มต้นสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๙  ซึ่งสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้สิ้นสุดลง ทำให้การลูกเสือทั่วโลกเริ่มมีการฟื้นตัว  สำหรับกิจการลูกเสือไทยจะแบ่งออกเป็น  ๒ ระยะ คือ
      ๑) ระยะเริ่มก้าวหน้า (พ.ศ.๒๔๘๙-๒๕๐๓)  มีการดำเนินงานที่สำคัญเกี่ยวกับกิจการลูกเสือไทย  ดังนี้
              -  ในปี พ.ศ.๒๔๙๖  ได้ดำเนินการสร้างค่ายลูกเสือวชิราวุธ  ที่ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
              -  ในปี พ.ศ.๒๕๐๐  ได้ส่งตัวแทนลูกเสือไทยไปร่วมเฉลิมฉลองอายุครบ  ๑๐๐ ปี ของ ลอร์ด  เบเดน  โพเอลล์  ในการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่  ๙  ที่ประเทศอังกฤษ
              -  ในปี พ.ศ.๒๕๐๑  มีการจัดตั้งกองลูกเสือสำรองกองแรกขึ้นในประเทศไทย
๒)  ระยะก้าวหน้า  (พ.ศ.๒๕๐๔-๒๕๑๔)  เป็นระยะที่กิจการลูกเสือไทยขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง  กิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญ มีดังนี้
              -  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดให้พระมหากษัตริย์  ทรงเป็นองค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
              -  มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ  ครั้งที่ ๔-๖ ซึ่งการชุมนุมครั้งที่ ๔ จัดขั้น ณ สวนลุมพินี พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะลูกเสือไทยมีอายุครบ  ๕๐ ปี การชุมนุมครั้งที่ ๕ จัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘  และการชุมนุมครั้งที่ ๖ จัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งการชุมนุมครั้งที่ ๒ จัดที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  จังหวัดชลบุรี
              -  ในปี พ.ศ.๒๕๑๑  กิลเวลล์ปาร์ค  ถวายเครื่องหมายวูดแบดจ์กิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ยุคประชาชน  (พ.ศ.๒๕๑๔-ปัจจุบัน)
เป็นยุคที่การลูกเสือไทยได้ขยายตัวไปอีกก้าวหนึ่ง  โดยได้พัฒนาการลูกเสือลงไปสู่ระดับชาวบ้าน  เกิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน  ซึ่งได้จัดอบรมครั้งแระขึ้นที่บ้านเหล่ากอหอ  ตำบลแสงเผา  กิ่งอำเภอแห้ว  จังหวัดเลย และได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี  นับจากนั้นมา  กิจการลูกเสือชาวบ้านก็ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  สำหรับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ มีดังนี้
       -  ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว  ทรงรับกิจการลูกเสือชาวบ้านไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
       -  ในปี พ.ศ.  ๒๕๑๖  กิจการลูกเสือชาวบ้านได้รับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ  นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการก็มีนโยบายให้นำวิชาลูกเสือเข้ามาอยู่ในหลักสูตรการศึกษาด้วย
       -  ในปี พ.ศ.  ๒๕๒๔  มีงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ  ครั้งที่ ๑๐  ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  เพื่อเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพ  ครบ ๑๐๐ ปี ของพระราชบิดาการลูกเสือไทย


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
มูลนิธิคณะลูกเสือแห่งชาติ.  ลูกเสือ - เนตรนารี ป.4.  พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ :  อักษรเจริญทัศน์.

 

#Trending now
AdGang59Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูadmissions 59admissions 60ad59ad60admissionsสอบตรง 59รับตรง 59สอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวคลิปเด็ดรวมคลิปเด็ดคลิปเด็ดแปลไทยติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงราย 
กลับด้านบน