วิวัฒนาการลูกเสือโลกและลูกเสือไทย

วิวัฒนาการลูกเสือโลก
    ลอร์ด  เบเดน  โพเอลล์  (บี.พี.)  เป็นผู้ก่อตั้งกิจการลูกเสือโลกขึ้นเป็นครั้งแรกและได้รับคัดเลือกเป็นประมุขคณะลูกเสือโลก  เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๓

หน้าที่ของหน่วยงานองค์การลูกเสือโลก
สมัชชาลูกเสือโลก
สมัชชาลูกเสือโลก  คือ  ที่ประชุมของผู้แทนคณะลูกเสือจากประเทศต่างๆ  ทั่วโลกซึ่งมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้
-  รับสมาชิกใหม่  ซึ่งเป็นประเทศที่ยื่นใบสมัครด้วยความสมัครใจ  ต้องยอมรับและปฏิบัติตามจุดมุ่งหมาย  และหลักการลูกเสือโลกอย่างอิสระไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง 
-  จัดการประชุมทุก  ๓  ปี  ในประเทศใดประเทศหนึ่งตามมติของที่ประชุม  โดยให้ประเทศสมาชิกมีสิทธิ์ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม  ประเทศละ  ๖  คน

คณะกรรมการลูกเสือโลก

คณะกรรมการลูกเสือโลก  ประกอบด้วยบุคคลจากประเทศสมาชิก  ๑๒  ประเทศ  ประเทศละ  ๑  คน  และคณะกรรมการโดยตำแหน่งอีก  ๒  คน  ซึ่งมีหน้าที่สำคัญ  ดังนี้
-  ส่งเสริมกิจการลูกเสือโลก
-  แต่งตั้งเลขาธิการของสำนักงานลูกเสือโลก
-  จัดหาเงินทุนไว้สำหรับส่งเสริมกิจการลูกเสือ
 
สำนักงานลูกเสือโลก
สำนักงานลูกเสือโลก  ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขาธิการ  ปฏิบัติตามคำสั่งหรือมติของสมัชชาลูกเสือโลกและคณะกรรมการลูกเสือโลก  มีเลขาธิการเป็นหัวหน้าสำนักงาน  ๑  คน  และเจ้าหน้าที่อีกประมาณ  ๔๐  คน  เป็นผุ้ช่วย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เมืองเจนีวา  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์   สำนักงานประจำภูมิภาค  มี  ๖  เขต ดังนี้
-  เขตอินเตอร์อเมริกา
-  เขตอาหรับ
-  เขตแอฟริกา
-  เขตเอเชียแปซิฟิก
-  เขตยุโรป
-  เขตยูเรเซีย


วิวัฒนาการลูกเสือไทย
วิวัฒนาการลูกเสือไทย  อาจแบ่งออกเป็น  ๕  ยุค ดังนี้

ยุคก่อตั้ง  (พ.ศ.๒๔๕๔-๒๔๖๘)
      ๑)  เริ่มมีลูกเสือกองแรกขึ้น  เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๔  โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้ได้รับการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น  เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมือง  โดยมีนายชัพน์  บุญนาค  แต่งเครื่องแบบลูกเสือเป็นผู้กล่าวคำปฏิญาณของลูกเสือต่อหน้าพระพักต์เป็นคนแรกและได้รับการยกย่องให้เป็นลูกเสือคนแรกของไทย
      ๒)  มีการจัดส่งผู้แทนลูกเสือไทย  จำนวน  ๔ คน  ประกอบด้วย นายสนั่น  สมิตร  นายส่ง  เทพาสถิต  นายศิริ  หัพนานนท์  และนายศิริ  แก้วโกเมน  เป็นตัวแทนไปร่วมชุมนุมลูกเสือโลกซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่  กรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ
      ๓)  คณะลูกเสือไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมัชชาลูกเสือโลก  เป็นสมาชิกก่อตั้งอันดับแรกร่วมกับคณะลูกเสือจากประเทศอื่นๆ  อีก ๓๑ ประเทศ  เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๕
      ๔)  มีการส่งตัวแทนลูกเสือไทย  จำนวน  ๑๐  คน ไปชุมนุมลูกเสือโลก  ครั้งที่ ๒ ที่ประเทศเดนมาร์ก

ยุคส่งเสริม  (พ.ศ.๒๔๖๘-๒๔๘๒)
      ๑)  ระยะก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  เป็นระยะที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  ๗  ยังทรงเป็นสภานายกสภากรรมการจัดการลูกเสือแห่งชาติ  กิจกรรมของลูกเสือไทยที่สำคัญ  มีดังนี้
               -  จัดชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ  ๒  ครั้ง  ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐  ณ  พระราชอุทยานสราญรมย์  กรุงเทพฯ  และครั้งที่  ๒ เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓  ที่จังหวัดเพชรบุรี
               -  จัดส่งผู้แทนลูกเสือไทยไปร่วมชุมนุมลูกเสือโลก  ครั้งที่  ๓  ที่กรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ  พ.ศ.๒๔๗๒
      ๒)  ระยะหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  เป็นช่วงคาบเกี่ยวสัมยรัชการที่  ๗  ก่อนสละราชสมบัติ  กับสมัยรัชการที่  ๘  ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่  ๒  มีกิจการที่แสดงถึงความก้าวหน้าของลูกเสือไทย  ดังนี้
               -  ได้จัดและรวบรวมกิจการลูกเสือไทยให้เป็นระบบมากขึ้น  โดยมีการจัดตั้งกรมพลศึกษา  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบกิจการลูกเสือไทยโดยเฉพาะ  เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๖
               -  ได้จัดส่งตัวแทนลูกเสือไทยไปร่วมชุมนุมลูกเสือโลก  ครั้งที่  ๔  ที่ประเทศฮังการี  ในปี พ.ศ.๒๔๗๖
               -  ได้รับประกาศใช้ตราประจำคณะลูกเสือแห่งชาติ  และกฎลูกเสือ  ๑๐ ข้อ
               -  ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติธง  ซึ่งกำหนดลักษณะธงประจำกองคณะลูกเสือแห่งชาติ  และธงประจำกองลูกเสือ ในปี  พ.ศ.๒๔๗๙  และประกาศใช้หลักสูตรลูกเสือเสนา  และลูกเสือสมุทรเสนาในปีเดียวกัน
               -  ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ.ศ.๒๔๘๒  ให้คณะลูกเสือแห่งชาติมีสภาพเป็นนิติบุคคล  จัดตั้งสภากรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติ  จังหวัดลูกเสือ  อำเภอลูกเสือ  แบ่งลูกเสือออกเป็น  ๒  เหล่า  คือ  ลูกเสือเสนา  และลูกเสือสมุทรเสนา

ยุคประคับประคอง  (พ.ศ.๒๔๘๒-๒๔๘๘) 
เป็นช่วงปลายรัชกาลที่ ๘  บ้านเมืองตกอยู่ในสภาวะสงคราม  ส่งผลให้การลูกเสือโลกซบเซา  กิจกรรมต่างๆ  ของลูกเสือไทยก็งดไปด้วย

ยุคก้าวหน้า  (พ.ศ.๒๔๘๙-๒๕๑๔)
เริ่มต้นสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๙  ซึ่งสงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้สิ้นสุดลง ทำให้การลูกเสือทั่วโลกเริ่มมีการฟื้นตัว  สำหรับกิจการลูกเสือไทยจะแบ่งออกเป็น  ๒ ระยะ คือ
      ๑) ระยะเริ่มก้าวหน้า (พ.ศ.๒๔๘๙-๒๕๐๓)  มีการดำเนินงานที่สำคัญเกี่ยวกับกิจการลูกเสือไทย  ดังนี้
              -  ในปี พ.ศ.๒๔๙๖  ได้ดำเนินการสร้างค่ายลูกเสือวชิราวุธ  ที่ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
              -  ในปี พ.ศ.๒๕๐๐  ได้ส่งตัวแทนลูกเสือไทยไปร่วมเฉลิมฉลองอายุครบ  ๑๐๐ ปี ของ ลอร์ด  เบเดน  โพเอลล์  ในการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่  ๙  ที่ประเทศอังกฤษ
              -  ในปี พ.ศ.๒๕๐๑  มีการจัดตั้งกองลูกเสือสำรองกองแรกขึ้นในประเทศไทย
๒)  ระยะก้าวหน้า  (พ.ศ.๒๕๐๔-๒๕๑๔)  เป็นระยะที่กิจการลูกเสือไทยขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง  กิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญ มีดังนี้
              -  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ กำหนดให้พระมหากษัตริย์  ทรงเป็นองค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
              -  มีการชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ  ครั้งที่ ๔-๖ ซึ่งการชุมนุมครั้งที่ ๔ จัดขั้น ณ สวนลุมพินี พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่คณะลูกเสือไทยมีอายุครบ  ๕๐ ปี การชุมนุมครั้งที่ ๕ จัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘  และการชุมนุมครั้งที่ ๖ จัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งการชุมนุมครั้งที่ ๒ จัดที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  จังหวัดชลบุรี
              -  ในปี พ.ศ.๒๕๑๑  กิลเวลล์ปาร์ค  ถวายเครื่องหมายวูดแบดจ์กิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ยุคประชาชน  (พ.ศ.๒๕๑๔-ปัจจุบัน)
เป็นยุคที่การลูกเสือไทยได้ขยายตัวไปอีกก้าวหนึ่ง  โดยได้พัฒนาการลูกเสือลงไปสู่ระดับชาวบ้าน  เกิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน  ซึ่งได้จัดอบรมครั้งแระขึ้นที่บ้านเหล่ากอหอ  ตำบลแสงเผา  กิ่งอำเภอแห้ว  จังหวัดเลย และได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี  นับจากนั้นมา  กิจการลูกเสือชาวบ้านก็ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  สำหรับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ มีดังนี้
       -  ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว  ทรงรับกิจการลูกเสือชาวบ้านไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์
       -  ในปี พ.ศ.  ๒๕๑๖  กิจการลูกเสือชาวบ้านได้รับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติ  นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการก็มีนโยบายให้นำวิชาลูกเสือเข้ามาอยู่ในหลักสูตรการศึกษาด้วย
       -  ในปี พ.ศ.  ๒๕๒๔  มีงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ  ครั้งที่ ๑๐  ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  เพื่อเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพ  ครบ ๑๐๐ ปี ของพระราชบิดาการลูกเสือไทย


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
มูลนิธิคณะลูกเสือแห่งชาติ.  ลูกเสือ - เนตรนารี ป.4.  พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ :  อักษรเจริญทัศน์.

 

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน