แนวข้อสอบสุขศึกษา ม.2

Question Excerpt From แบบทดสอบสุขศึกษา ม. 2

Q.1) ฮอร์โมนที่ผลิตออกมาจากต่อมไร้ท่อมีหน้าที่สำคัญอย่างไร
A. ช่วยให้ส่วนสูงและน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์
B. ช่วยให้วัยรุ่นมีพัฒนาการทางเพศเป็นไปตามปกติ
C. ช่วยในการพัฒนาร่างกายของเด็กวัยรุ่นให้เป็นไปตามวัย
D. ช่วยในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

Q.2) เด็กวัยรุ่นส่วนมากมักจะนิยมแต่งกายแบบใด
A. ตามสบาย
B. ตามสมัยนิยมและเพื่อนๆ
C. ตามที่พ่อแม่ของตนเองซื้อให้
D. ตามภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว

Q.3) ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดแรงขับทางเพศ (Sexual drive) คืออะไร
A. ฮอร์โมน
B. พลังทางเพศ
C. การเจริญเติบโต
D. อารมณ์ทางเพศ

Q.4) ข้อใดเป็นการแบ่งเซลล์เมื่อเกิดการปฏิสนธิ
A. ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ...
B. ๑ ๓ ๕ ๗ ๙ ...
C. ๑ ๒ ๔ ๖ ๘ ...
D. ๑ ๒ ๔ ๘ ๑๖ ...

Q.5) วัยเจริญพันธุ์จะเริ่มในวัยใด
A. วัยรุ่น
B. วัยเด็ก
C. วัยผู้ใหญ่
D. แล้วแต่พัฒนาการของแต่ละบุคคล

Q.6) บุคคลที่อายุ 60 ปีขึ้นไป เรามักเรียกว่าวัยอะไร
A. วัยชรา
B. วัยสูงอายุ
C. วัยเกษียณอายุ
D. วัยผู้ใหญ่ตอนปลาย

Q.7) การที่นักเรียนรู้จักติดตามดูแลเพื่อให้ตนเองมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีความสำคัญอย่างไร
A. ทราบน้ำหนักและส่วนสูงของตนเอง
B. เพื่อให้ทราบการเจริญเติบโตของตนเอง
C. เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาการของตนเองว่าเป็นอย่างไร
D. เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของของนักเรียนในอนาคต

Q.8) การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งนั้น ควรปฏิบัติอย่างไร
A. ภาคเรียนที่ ๑ รวม ๒ ครั้ง
B. ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
C. ภาคเรียนใดก็ได้ รวม ๒ ครั้ง
D. ภาคเรียนที่ ๒ ควรทำ รวม ๒ ครั้ง

Q.9) อาหารมื้อใดที่มีความสำคัญที่สุด
A. เช้า
B. เย็น
C. กลางวัน
D. กลางคืน

Q.10) คำพูดที่ว่า วัยแตกเนื้อหนุ่มสาว หมายถึงช่วงวัยใด
A. วัยรุ่น
B. วัยเด็กตอนปลาย
C. วัยผู้ใหญ่ตอนต้น
D. วัยผู้ใหญ่ตอนกลาง
 
Q.11) วัยรุ่นจะหยุดการเจริญเติบโตด้านความสูง เมื่ออายุประมาณเท่าใด
A. ๑๔ - ๑๖ ปี
B. ๑๕ - ๑๗ ปี
C. ๑๗ - ๒๐ ปี
D. ๒๐ - ๒๕ ปี
 
Q.12) เกรียงไกรอายุ ๑๔ ปี ส่วนสูง ๑๖๒ เซนติเมตร ศีรษะเขาควรจะมีความยาวประมาณเท่าใด
A. ๒๑ เซนติเมตร
B. ๒๔ เซนติเมตร
C. ๒๗ เซนติเมตร
D. ๓๐ เซนติเมตร
 
Q.13) การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนั้นมีผลมาจากสิ่งใด
 
A. ฮอร์โมนเพศ
B. การเจริญเติบโตของวัยรุ่น
C. สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
D. พัฒนาการในด้านต่างๆ ของวัยรุ่น
 
Q.14) ปัญหาสำคัญที่เกิดกับวัยรุ่นไทยในปัจจุบันคือบุคคลใด
A. ไอที
B. อารมณ์
C. ผู้ใหญ่
D. สารเสพติด
 
Q.15) ผู้ที่จะแก้ไขปัญหาความรุนแรงในวัยรุ่นได้ดีที่สุดคือบุคคลใด
A. เพื่อน
B. ตำรวจ
C. ตัวของวัยรุ่นเอง
D. พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง

Q.16) ความเสมอภาคทางเพศในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไร
A. สมัยก่อนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
B. สมัยก่อนผู้ชายจะได้เปรียบผู้หญิงมากกว่าปัจจุบัน
C. สมัยก่อนผู้ชายเสียเปรียบผู้หญิงมากกว่าปัจจุบัน
D. สมัยปัจจุบันมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกประการ
 
Q.17) ข้อใดเป็นคำประณามต่อว่าผู้หญิงที่มีความรุนแรงที่สุด
A. ไม่เป็นลูกผู้หญิง
B. ไม่รักนวลสงวนตัว
C. ไม่มีความเป็นกุลสตรี
D. ทำตัวเหมือนหญิงโสเภณี
 
Q.18) ผู้หญิงประเภทใดที่สังคมไทยมักเปรียบเทียบว่าเหมือนนางวันทอง นางโมราห์ และนางกากี
A. ผู้หญิงที่มีเสน่ห์แรง
B. ผู้หญิงที่ใบหน้าสวย
C. ผู้หญิงที่มีสามีหลายคน
D. ผู้หญิงที่ไม่เอาใจใส่ดูแลสามี

Q.19) ข้อใดไม่อยู่ในขอบข่ายของการวางแผนครอบครัว
A. วางแผนว่าจะมีลูกกี่คน
B. วางแผนว่าจะมีลูกเมื่อไร
C. วางแผนว่าจะคุมกำเนิดด้วยวิธีใด
D. วางแผนว่าจะประกอบอาชีพอะไรหลังแต่งงานแล้ว
 
Q.20) ข้อใดเป็นการคุมกำเนิดที่มีประโยชน์ต่อบุคคลมากที่สุด
A. ถุงยางอนามัย
B. ยาฉีดคุมกำเนิด
C. ยาเม็ดคุมกำเนิด
D. ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน
 
Q.21) การทำแท้งมีอันตรายต่อร่างกายหรือไม่อย่างไร
A. มีอันตราย อาจเสียชีวิตได้
B. มีอันตราย มักทำแบบผิดกฎหมาย
C. ไม่มีอันตราย ถ้าได้ทำแท้งกับแพทย์
D. ไม่มีอันตราย เพราะเครื่องมือทำแท้งในปัจจุบันมีความทันสมัย
 
Q.22) กระบวนการตัดสินใจเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ มีกี่ขั้นตอน
A. ๔ ขั้นตอน
B. ๕ ขั้นตอน
C. ๖ ขั้นตอน
D. ๗ ขั้นตอน
 
Q.23) เมื่อเพื่อนชายชวนไปเที่ยวตามลำพัง ฝ่ายหญิงกำลังคิดว่าจะไปหรือไม่ไปดี จัดว่าเป็นขั้นตอนการตัดสินใจข้อใด
A. การประเมินผลการตัดสินใจ
B. การกำหนดทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ
C. การประเมินข้อดี ข้อเสียของแต่ละทางเลือก
D. การตัดสินใจเลือก และระบุเหตุผลของการเลือก

Q.24) วิธีสุดท้ายของการป้องกันตนเองจากสถานการณ์เพลี่ยงพล้ำต่อการมีเพศสัมพันธ์ คือวิธีใด
A. การปิดกั้นโอกาส
B. การปิดกั้นอารมณ์
C. การเจรจาต่อรอง
D. การใช้ถุงยางอนามัย
 
Q.25) การเที่ยวกลางคืนในสถานเริงรมย์ต่างๆ กับคนที่เพิ่งรู้จักกัน และมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วย จัดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงข้อใด
A. สถาบันครอบครัว
B. ความเชื่อทางเพศที่ผิด
C. การเปิดเผยอารมณ์ทางเพศ
D. การเปิดโอกาสแก่ตนเองและผู้อื่น
 
Q.26) การที่เด็กหญิงอายุยังน้อยตั้งครรภ์ เมื่อคลอดบุตรจะพบกับปัญหาใดมากที่สุด
A. การตายของแม่
B. การตายของทารก
C. กระดูกเชิงกรานเล็ก
D. ระยะเวลาการคลอดจะใช้เวลานาน
 
Q.27) ผู้หญิงที่ไม่ยอมให้คนรักสัมผัสร่างกายมากเกินไป จัดเข้ากับข้อใด
A. รู้จักการคุมกำเนิด
B. รู้จักทักษะการปฏิเสธ
C. รู้จักทักษะการต่อรอง
D. ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัว
 
Q.28) ปัญหาสุขภาพมีความสัมพันธ์กับสิ่งใดมากที่สุด
A. อาหาร
B. การออกกำลังกาย
C. พฤติกรรมสุขภาพ
D. สภาพสิ่งแวดล้อม

Q.29) ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะช่วยป้องกันการเกิดโรคได้คือข้อใด
A. รู้บ่อเกิดของโรค
B. พฤติกรรมการป้องกัน
C. การรณรงค์ให้ประชาชนรักสุขภาพของตนเอง
D. การออกกฎหมายควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
 
Q.30) ข้อใดเป็นเป้าหมายสูงสุดของการป้องกันโรค
A. ภาวะของความสุข
B. ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
C. มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
D. การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
 
Q.31) ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์จากท่อไอเสีย จัดเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทใด
A. สิ่งแวดล้อมบนถนน
B. สิ่งแวดล้อมในชุมชน
C. สิ่งแวดล้อมนอกที่ทำงาน
D. สิ่งแวดล้อมที่ไร้พรมแดน
 
Q.32) มลพิษใดที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อคนในเขตเมืองมากที่สุด
A. มลพิษทางดิน
B. มลพิษทางน้ำ
C. มลพิษทางอากาศ
D. มลพิษในวงจรอาหาร

Q.33) ข้อใดเป็นการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเชิงเทคนิค
A. การใช้เทคโนโลยีสะอาด
B. การควบคุมคุณภาพด้วยระบบ ISO ๑๔๐๐๐
C. การออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม
D. การติดตั้งเครื่องกรองอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
 
Q.34) โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อสามารถเรียกอีกชื่อว่าอะไร
A. โรคติด และโรคไม่ติด
B. โรคมีตัว และโรคไม่มีตัว
C. โรคติดเชื้อ และโรคไม่ติดเชื้อ
D. โรคร้ายแรง และโรคไม่ร้ายแรง
 
Q.35) โรคใดจัดเป็นโรคทางกรรมพันธุ์
A. โรคเบาหวาน
B. โรคไข้หวัดนก
C. โรคพิษสุนัขบ้า
D. โรคอหิวาตกโรค

Q.36) วัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีน BCG แก่เด็กแรกเกิด เพื่อป้องกันโรคใด
A. ไอกรน
B. วัณโรค
C. โปลิโอ
D. บาดทะยัก
 
Q.37) นิ้วคู่ใดที่ใช้ในการนวดด้วยตนเองได้น้อยที่สุด
A. นิ้วชี้และนิ้วก้อย
B. นิ้วนางและนิ้วก้อย
C. นิ้วกลางและนิ้วก้อย
D. นิ้วหัวแม่มือและนิ้วนาง
 
Q.38) ถ้าปวดท้องจากไส้ติ่งอักเสบ เมื่อกดบริเวณใดจะรู้สึกเจ็บปวดมาก
A. หน้าท้องส่วนล่างด้านขวา
B. หน้าท้องส่วนล่างด้านซ้าย
C. ชายโครงส่วนล่างด้านขวา
D. ชายโครงส่วนล่างด้านซ้าย
 
Q.39) ถ้าถูกสุนัขจรจัดกัด เบื้องต้นควรปฏิบัติอย่างไร
A. ใช้เชือกรัดเหนือบาดแผล
B. รีบพาไปพบแพทย์เพื่อรักษา
C. ตีสุนัขให้ตายเพื่อนำซากสุนัขไปให้แพทย์ตรวจ
D. รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาด ฟอกสบู่ ๒ - ๓ ครั้ง แล้วใส่ยาสำหรับแผลสด
 
Q.40) โรงพยาบาลที่อยู่ในระดับอำเภอจะต้องมีเตียงเท่าใด
A. ๑๒๐ เตียง
B. ๑๓๐ เตียง
C. ๑๔๐ เตียง
D. ๑๕๐ เตียง
 
Q.41) ศูนย์สุขภาพชุมชนมีขีดความสามารถให้บริการอยู่ในระดับใด
A. ระดับ ๑
B. ระดับ ๑ - ๒
C. ระดับ ๒ - ๓
D. ระดับ ๓
 
Q.42) การที่รัฐบาลมีโครงการหลักประกันสุขภาพให้แกประชาชน เกิดประโยชน์อย่างไร
A. แพทย์เอาใจใส่ดูแลดีขึ้น
B. ไม่ต้องเสียเงินในการตรวจรักษา
C. มีการจ่ายยารักษาโรคที่มีคุณภาพดีขึ้น
D. มีการบริการด้านสุขภาพที่หลากหลาย และใช้ได้ทุกโรงพยาบาล
 
Q.43) ความหมายของผู้บริโภคข้อใดครอบคลุมชัดเจนที่สุด
A. บุคคลทุกคน
B. คนที่กินและใช้
C. คนที่มีรายได้เป็นของตนเอง
D. คนที่รู้จักสิทธิของผู้บริโภค
 
Q.44) อาหารกลุ่มใดต่อไปนี้ที่ไม่ได้ห้ามใส่สีผสมอาหาร
A. กะปิ แหนม ลูกชิ้น
B. กุนเชียง ทอดมัน ผักดอง
C. ไอศกรีม น้ำหวาน น้ำปลา
D. ข้าวเกรียบ ผลไม้สด ผลไม้ดอง
 
Q.45) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค มีขึ้นเมื่อใด
A. พ.ศ. ๒๕๑๖
B. พ.ศ. ๒๕๑๘
C. พ.ศ. ๒๕๒๐
D. พ.ศ. ๒๕๒๒
 
Q.46) อาหารที่มีนมแม่ ข้าวบด เนื้อปลาสุกหรือไข่แดงต้มสุกผสมน้ำแกงจืด เพิ่มผักสุกบดเป็นอาหารแทนนม ๑ มื้อ มีผลไม้สุกนิ่มๆ เป็นอาหารว่าง ๑ มื้อ คืออาหารของเด็กทารกที่มีอายุกี่เดือน
A. ๕ เดือน
B. ๖ เดือน
C. ๗ เดือน
D. ๘ เดือน

Q.47) แม่ที่อยู่ในระยะให้นมบุตรควรบริโภคอาหารจำพวกใดเพิ่มเติม
A. ตับ นม เนย ถั่วแดง
B. ข้าวซ้อมมือ ไข่แดง ถั่วลิสงคั่ว
C. นม เนื้อสัตว์ต่างๆ ผักและผลไม้
D. ข้าวสาลีไม่ขัดขาว จมูกข้าว ผักใบเขียว

Q.48) น้ำตาลในเลือดสูงเท่าใดจะมีอาการเบื้องต้นของโรคเบาหวานเกิดขึ้น
A. ๑๔๐ มิลลิกรัม / เดซิลิตร
B. ๑๖๐ มิลลิกรัม / เดซิลิตร
C. ๑๘๐ มิลลิกรัม / เดซิลิตร
D. ๒๐๐ มิลลิกรัม / เดซิลิตร
 
Q.49) ข้อใดคืออาหารที่ต้องกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
A. นมเปรี้ยว และน้ำแข็ง
B. น้ำมันถั่วลิสง และน้ำปลา
C. ขนมปัง และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
D. แป้งข้าวกล้อง อาหารเสริมทารกและเด็กเล็ก
 
Q.50) เลขสารบบอาหาร หมายเลข (อ.ย.) จะต้องมีกี่ตัว
A. ๗ ตัว
B. ๙ ตัว
C. ๑๑ ตัว
D. ๑๓ ตัว

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
admission 58admissionAd58AdGang58อาเซียนaecเกมเกมส์คิดเลขเกมคณิตศาสตร์วาตภัยภัยธรรมชาติพายุฟิลเลอร์กลูต้ากลูต้าไธโอนกลูต้าผิวขาวผลเสียกลูต้าผลเสียฟิลเลอร์ข่าวข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบสพฐศธเปิดเทอมunseen Thailand travel amazingประกาศผลONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนรายงานเกษตรห้องเรียนกลับทางเกมส์การเรียนรู้โรงเรียนพ่อแม่ข่าวการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าวadmissionสอบตรงสอบตรง58แอดมิชชั่นข่าวกิจกรรมสาระน่ารู้รับตรงรับตรง58โควตาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแนะแนวกลอนสามเณร ถ่ายทอดธรรมะว วชิระเมธีดูย้อนหลังไฮไลท์liveธรรมบรรพชาวันพระวันโกนฝนฤดูฝนสุขภาพหน้าฝนเข้าพรรษาตักบาตรฮา ๆ น่ารัก ท่องเที่ยวคลิปเด็ดคลิปรวมคลิปเด็ดeco tripเที่ยวต่างประเทศติวเข้มสอบเข้าสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบทดลองวิทย์โทษข่มขืนประหารชีวิตสืบ นาคะเสถียรปิยะมหาราชเก่งอังกฤษฮอร์โมนcar free dayจักรยานcu tepรับน้องชิงรางวัลrising sunทัวร์ถูกสอบเข้า ม.1อีโบล่าตึกถล่มpage9เพจ 9kaoplookpanyaสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonk 
กลับด้านบน