คำปฎิญาณ และกฎของลูกเสือ

คำปฎิญาณ และกฎของลูกเสือ
พิธีเปิดกอง     เข้าแถว  -  ชักธงขึ้น  -   สวนมนต์  -   สงบนิ่ง   -   ตรวจสุขภาพ   -   แยก

คำปฎิญาณของลูกเสือสามัญ
คำปฎิญาณ  เป็นคำมั่น สัญญาที่ลูกเสือได้ให้ไว้แก่ผู้บังคับต่อหน้าแถว  หรือพิธีการทางลูกเสือซึ่งลูกเสือนั้นกล่าวนั้นมีสามข้อ
1. ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
หมายถึง  ลูกเสือต้องมีความเคารพบูชา  เทิดทูนไว้ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจต่อชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัติย์
2. ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ 
หมายถึง  ลูกเสือจะต้องช่วยเหลือดูแล  มีใจเมตตา กรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นทุกโอกาส
3. ข้าจะปฎิบัติตามกฎของลูกเสือ
หมายถึงกฎที่ต้องปฎิบัติ  10 ข้อ  ของลูกเสืออย่างเคร่งครัด

กฎของลูกเสือสามัญ มี 10 ข้อดังนี้
1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา   พระมหากษัตริย์   และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ
3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์  และช่วยเหลือผู้อื่น
4. ลูกเสือเป็นมิตรของทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสือทั่วโลก
5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
7. ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดา  และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
8. ลูกเสือมีจิตใจร่าเริงไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก
9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
10. ลูกเสือประพฤติชอบด้วย  กาย  วาจา  ใจ

กฎของลูกเสือสามัญ
1. หมายถึง  ลูกเสือจะต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์  มั่นคงในคุณงามความดี กระทำตนให้เป็นที่เชื่อถือ  และวางใจแก่ผู้อื่นได้เสมอ
2. หมายถึง ลูกเสือจะต้องแสดงความเคารพต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   และผู้มีพระคุณค้วยความจริงใจ  ยอมเสียสละได้ทั้งสติปัญญา   ทรัพย์สิน  และร่างกาย
3. หมายถึง   ลูกเสือจะต้องเป็นคนไม่เห็นแก่ตัว  พร้อมเสมอที่จะบำเพ็ญประโยชน์และเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้
4. หมายถึง ลูกเสือจะต้องเป็นผู้มองโลกในแง่ดี  มีอัธยาศัยไมตรีต่อเพื่อนมนุษย์  และไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น
5. หมายถึง   ลูกเสือจะต้องเป็นผู้มีวาจาสุภาพอ่อนโยน  มีสัมมาคาราวะต่อบุคคลทั่วไป  ไม่ยกตนข่มท่าน
6.หมายถึง  ลูกเสือจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณา ไม่รังแกหรือทรมานสัตว์ให้ได้รับความเจ็บปวด  เมื่อพบสัตว์ได้รับความลำบากต้องรีบช่วยเหลือ
7.หมายถึง   ลูกเสือจะต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดา  ครูอาจารย์และผู้บังคับบัญชา  แล้วปฏิบัติตามโดยฉับไว
8. หมายถึง   ลูกเสือจะต้องเป็นผู้มีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส และร่าเริงอยู่เสมอถึงแม้ว่าจะตกอยู่ในความลำบากก็ไม่แสดงอาการย่อท้อ
9.หมายถึง   ลูกเสือจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักประหยัดทรัพย์ทั้งของตนเองและผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นในเรื่องทรัพย์สินเงินทอง
10. หมายถึง  ลูกเสือ จะต้องรู้จักสำรวมและระวังกาย  วาจา  ใจ  ไม่ให้มีความอิจฉาริษยาคิดเบียดเบียนหรือทำให้ร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่นเดือดร้อน

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
มูลนิธิคณะลูกเสือแห่งชาติ.  ลูกเสือ - เนตรนารี ป.5.  พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ :  อักษรเจริญทัศน์.