ธงคณะลูกเสือโลกและธงชาติประเทศต่างๆ

    ธงชาติไทย
    ธงชาติไทย  มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  กว้าง  ๒  ส่วน  ยาว  ๓  ส่วน  ด้านกว้างแบ่งเป็น  ๕  ส่วน  ประกอบด้วยสี  ๓  สี  คือ  สีแดง  สีขาว  และสีน้ำเงิน  เราจึงเรียกธงชาติไทย  อีกชื่อหนึ่งว่า  ธงไตรรงค์
-  สีแดง  หมายถึง  ชาติ
-  สีขาว  หมายถึง  ศาสนา
-  สีน้ำเงิน  หมายถึง  พระมหากษัตริย์
    ธงชาติไทย  เป็นธงที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติไทย  เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและรวมจิตใจของคนในชาติ  ให้รู้จักสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราจึงควรรู้จักวิธีปฏิบัติตนต่อธงชาติให้ถูกต้องเหมาะสม
    เราจะปฏิบัติตนต่อธงชาติไทย  ดังนี้
สิ่งที่ควรทำ
๑.  ทำความเคารพทุกครั้งที่มีการเชิญธงขึ้น  และเชิญธงลง
๒.  ระวังอย่าให้ผืนธงชาติถูกพื้นขณะเชิญธง
๓.  พับธงชาติใส่พาน  วางเก็บไว้ในที่อันควร
๔.  ดูแลรักษาธงชาติให้อยู่ในสภาพใหม่อยู่เสมอ
๕.  ถ้าจำเป็นต้องทิ้งให้เลาะผืนธงชาติออกเป็นริ้วๆ  ก่อนนำไปทิ้ง
สิ่งที่ไม่ควรทำ
๑.  นำธงชาติไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม  เช่น  นำไปถูพื้น  เช็ดโต๊ะ  เช็ดมือ
๒.  นำธงชาติมานุ่งห่ม  หรือตัดเป็นชุดสวมใส่
๓.  นำสิ่งต่างๆ  มาประดับตกแต่งลงบนผืนธงชาติ
๔.  เหยียบย่ำทำลายธงชาติ
๕.  ทำเครื่องหมายต่างๆ  ลงบนผืนธง
    การเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสามีวิธีปฏิบัติ  ดังนี้
๑.  ผู้ชักธง  ๒  คน  ทำความเคารพพร้อมกัน  คนทางขวาเดินเข้าไป  ๒  ก้าว  ยืนเท้าชิด  แก้เชือก  แล้วถอยกลับมา  แยกเชือกเส้นที่จะชักขึ้นส่งให้คนทางซ้าย  ให้ธงชาติอยู่ที่คนทางขวา
๒.  เมื่อเริ่มร้องหรือบรรเลงเพลงชาติ  ให้คนทางซ้ายค่อยๆ  สาวเชือกให้ธงขึ้นสู่ยอดเสา  คนทางขวาคอยผ่อนเชือก  กะระยะให้ธงถึงยอดเสาเมื่อเพลงชาติจบพอดี  และจัดให้ธงปลิวไสวดูสง่าสวยงาม
๓.  เสร็จแล้วให้คนทางขวารวบเชือกเข้าไปผูกที่เสา  แล้วผู้ชักธงทั้ง  ๒  คน  ทำความเคารพพร้อมกัน
๔.  กรณที่ทางราชการประกาศให้ลดธงลงครึ่งเสา  ให้ชักธงขึ้นสู่ยอดเสาก่อน  แล้วจึงลดธงลงมาครึ่งเสา
    การเชิญธงชาติลง  มีวิธีการปฏิบัติเหมือนกับการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาแต่การเชิญธงลงนอกจากจะฟังเสียงเพลงแล้ว  อาจใช้เสียงนกหวีดหรือสัญญาณอื่นๆ  เป็นสัญญาณเชิญธงลงก็ได้
    ขณะที่มีการบรรเลงเพลงชาติ  ควรปฏิบัติ  ดังนี้
-  บุคคลทั่วไป  ต้องหยุดกระทำการใดๆ  ทันทีแล้วยืนตรงทำความเคารพจนกว่าการบรรเลงเพลงชาติจะจบลง
-  ลูกเสือ  เมื่ออยู่ในเครื่องแบบ  จะสวมหมวกหรือไม่สวมหมวกก็ตาม  ถ้าอยู่ในแถวให้ยืนตรง  ถ้าอยู่นอกแถวให้ยืนตรงและทำวันทยหัตถ์จนกว่าการบรรเลงเพลงชาติจะจบลง

    ธงคณะลูกเสือโลก
    ธงคณะลูกเสือโลก  เป็นสัญลักษณ์แทนสมาชิกของคณะลูกเสือโลกเริ่มใช้ในประเทศอังกฤษเป็นครั้งแรก  ในปี พ.ศ.๒๕๑๔  มีลักษณะ  ดังนี้
พื้นธงสีม่วง  หมายถึง  สีแทนคณะลูกเสือโลกซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกของทวีปต่างๆ
-  ดาว  ๕  แฉก  ๒  ดวง  รวมเป็น  ๑๐  แฉก  หมายถึง  กฎ ๑๐ ข้อ ของลูกเสือสามัญ
-  เครื่องหมายเฟลอร์เดอลีส์  หมายถึง  คำปฏิญาณ  ๓  ข้อ ของลูกเสือสามัญ
-  เชือกสีขาวผูกเป็นเงื่อนพิรอด  หมายถึง  ลูกเสือทั่วโลกได้ยึดถือที่จะปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  เป็นอุดมการณ์เดียวกันเพื่อประสานความรัก  ความสามัคคี  เหมือนเชือกที่ล้อมผูกแน่นเป็นเงื่อนพิรอด  แทนการจับมือแบบมิตรภาพ

    ธงชาติญี่ปุ่น
    ธงชาติญี่ปุ่น  มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ยาว  ๑๐  ส่วน  กว้าง  ๗  ส่วน  พื้นธงมีสีขาว  ตรงกลางของผืนธงมีรูปวงกลมสีแดง
-  วงกลมสีแดง  หมายถึง  ดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ  แสดงถึงความแข็งแกร่ง  ความกระตือรือร้น  ความเมตตากรุณา
-  พื้นธงสีขาว  หมายถึง  ความร่มเย็น  ความยุติธรรม  ความบริสุทธิ์  ความสงบ  ความเสมอภาค  และความสันโดษของชาวญี่ปุ่น

    ธงชาติมาเลเซีย
    ธงชาติมาเลเซีย  มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  มุมธงด้านบนซ้ายเป็นพื้นสีน้ำเงิน  ขนาด  ๑  ใน  ๔  ของผืนธง  มีรูปพระจันทร์เสี้ยว  และดาวสีเหลือง  ส่วนผืนธงอีก  ๓  ส่วน  เป็นริ้วสีแดงกับสีขาวสลับกันตามแนวนอนรวม  ๑๔  แถว
-  พระจันทร์เสี้ยวสีเหลือง  หมายถึง  สัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม
-  ริ้วสีแดงสลับสีขาวรวม  ๑๔  แถว  หมายถึง  ความเสมอภาคของรัฐทั้ง  ๑๓  รัฐ  และรัฐบาลกลาง
-  ดาวสีเหลือง  มีรัศมี  ๑๔  แฉก  หมายถึง  พระราชาธิบดีในฐานะที่ทรงเป็นองค์ประมุขของประเทศ  ซึ่งมีอำนาจเหนือทั้ง  ๑๓  รัฐ  และรัฐบาลกลาง

    ธงชาติสิงคโปร์
    ธงชาติสิงคโปร์  มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ประกอบด้วยแถบตามแนวนอน  ๒  แถบ  แถบบนเป็นสีแดงมีรูปพระจันทร์เสี้ยวสีขาว  อยู่เคียงกับดาวสีขาว  ๕  ดวง  ที่มุมด้านซ้าย  ส่วนแถบล่างเป็นสีขาว
-  พระจันทร์เสี้ยวสีขาว  หมายถึง  ความมีอำนาจ
-  แถบสีแดง  หมายถึง  ความเสมอภาคของมนุษยชาติ
-  แถบสีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  และความดี
-  ดาวสีขาว  ๕  ดวง  หมายถึง  ความสงบ  ความก้าวหน้า  ความยุติธรรม  ความเป็นประชาธิปไตย  และความเสมอภาค

    ธงชาติอินโดนีเซีย
    ธงชาติอินโดนีเซีย  มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ประกอบด้วย  แถบตามแนวนอน  ๒  แถบ  แถบบนเป็นสีแดง  ส่วนแถบล่างเป็นสีขาว
-  แถบสีแดง  หมายถึง  อิสรภาพ  และความกล้าหาญ
-  แถบสีขาว  หมายถึง  ความยุติธรรม  และความบริสุทธิ์

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
มูลนิธิคณะลูกเสือแห่งชาติ.  ลูกเสือ - เนตรนารี ป.2.  พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ :  อักษรเจริญทัศน์.

 

#Trending now
admission 58admissionAd58AdGang58อาเซียนaecเกมเกมส์คิดเลขเกมคณิตศาสตร์วาตภัยภัยธรรมชาติพายุฟิลเลอร์กลูต้ากลูต้าไธโอนกลูต้าผิวขาวผลเสียกลูต้าผลเสียฟิลเลอร์ข่าวข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบสพฐศธเปิดเทอมunseen Thailand travel amazingประกาศผลONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนรายงานเกษตรห้องเรียนกลับทางเกมส์การเรียนรู้โรงเรียนพ่อแม่ข่าวการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าวadmissionสอบตรงสอบตรง58แอดมิชชั่นข่าวกิจกรรมสาระน่ารู้รับตรงรับตรง58โควตาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแนะแนวกลอนสามเณร ถ่ายทอดธรรมะว วชิระเมธีดูย้อนหลังไฮไลท์liveธรรมบรรพชาวันพระวันโกนฝนฤดูฝนสุขภาพหน้าฝนเข้าพรรษาตักบาตรฮา ๆ น่ารัก ท่องเที่ยวคลิปเด็ดคลิปรวมคลิปเด็ดeco tripเที่ยวต่างประเทศติวเข้มสอบเข้าสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบทดลองวิทย์โทษข่มขืนประหารชีวิตสืบ นาคะเสถียรปิยะมหาราชเก่งอังกฤษฮอร์โมนcar free dayจักรยานcu tepรับน้องชิงรางวัลrising sunทัวร์ถูกสอบเข้า ม.1อีโบล่าตึกถล่มpage9เพจ 9kaoplookpanyaสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonk 
กลับด้านบน