วิธีการผูกเงื่อนพิรอดและเงื่อนขัดสมาธิ

    เงื่อนพิรอด
เงื่อนพิรอด  เป็นเงื่อนที่ผูกแล้วยิ่งดึงยิ่งแน่นและแก้ออกง่าย  มีขั้นตอนการผูกดังนี้๑.  วางปลายเชือกเส้นที่  ๑  ทับปลายเชือกเส้นที่  ๒๒.  พันปลายเชือกเส้นที่  ๑  ลอดปลายเชือกเส้นที่  ๒๓.  นำปลายเชือกเส้นที่  ๑  ที่พันลอดขึ้นมาทับปลายเชือกเส้นที่  ๒  ที่งอรับ๔.  นำปลายเชือกเส้นที่  ๑  พันลอดขึ้นมาอีกครั้ง  แล้วดึงปลายเชือกทั้ง  ๒  ข้างให้แน่น


    ประโยชน์
๑.  ใช้ต่อปลายเชือกที่มีขนาดเท่ากัน
๒.  ใช้ผูกโบ  ผูกปลายผ้าพันแผล  หรือผูกเชือกรองเท้า
๓.  ใช้ผูกห่อของ

    เงื่อนขัดสมาธิ
เงื่อนขัดสมาธิ  เป็นเงื่อนที่ใช้ผูกกับหว่งที่มีอยู่แล้ว  เริ่มจากงอปลายเชือกเส้นใหญ่เป็นบ่วง  แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้๑.  สอดปลายเชือกเส้นเล็กเข้าใต้บ่วง  พาดทับบ่วงตอนบน๒.  สอดปลายเชือกเส้นเล็กลอดล่างบ่วง๓.  นำปลายเชือกเส้นเล็กทับบ่วงตอนล่าง  สอดใต้ตัวเชือกเส้นเล็กวางขัดกับบ่วงตอนบน๔.  ดึงเชือกเส้นเล็กให้แน่น
    ประโยชน์
๑.  ใช้ต่อปลายเชือกที่มีขนาดไม่เท่ากัน
๒.  ใช้ผูกเชือกกับหว่งโลหะให้ติดแน่น  เช่น  ใช้คล้องผูกสมอเรือ  ผูกกับขอ  หรือผูกกับเถาวัลย์

    การเก็บเชือก
เชือก  เมื่อใช้งานเสร็จแล้วคววรเก็บให้เรียบร้อย  เพราะถ้าปล่อยทิ้งไว้เชือกจะพันกันทำให้เสียรูปทรง  และชำรุด  เมื่อจะใช้งานก็ต้องเสียเวลาแก้อีก
    ๑.  วิธีเก็บเชือกแบบที่  ๑๑.  จับปลายเชือกข้างใดข้างหนึ่ง  วางพาดฝ่ามือตรงช่องระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ให้ปลายเชือกทางสั้นอยู่ด้านในฝ่ามือ
๒.  จับปลายเชือกด้านล่างพันทบไปมาระหว่างศอกกับช่องนิ้ว
๓.  พันเชือกไปจนเหลือปลายเชือกประมาณ  ๒  ฟุต  สอดมือรวบกึ่งกลางม้วนเชือกดึงออกจากศอก  แล้วจับปลายที่เหลือพันมัดตรงกลาง  และผูกให้แน่น

    ๒.  วิธีเก็บเชือกแบบที่  ๒๑.  แบ่งเชือกออกเป็น  ๒  ส่วนเท่าๆกัน  แล้วนำเชือกส่วนแรกมาทบกลับมา  ๓  ทบ
๒.  นำเชือกส่วนที่เหลือพันรอบเชือกส่วนแรก  จนจรดปลายเชือกอีกด้านหนึ่ง  สอดปลายเชือกที่พันเข้าในห่วง  ดึงให้แน่น

 


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
มูลนิธิคณะลูกเสือแห่งชาติ.  ลูกเสือ - เนตรนารี ป.1.  พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ :  อักษรเจริญทัศน์.