ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขนาด : 1.08 MB

ว่า แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  เป็นเอกสารผลงานทางวิชาการของนางวีรญา   สีหอำไพ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) อำเภอเวียงป่าเป้า

 จังหวัดเชียงราย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒   

        แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชุดที่ ๑ เรื่อง มาตราแม่กง จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย สาระที่ ๒  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดทำเพื่อฝึกทักษะการเขียนสะกดคำให้นักเรียนที่มีปัญหาเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของภาษา สามารถเขียนคำได้ถูกต้องและคล่องแคล่วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีนิสัยรักการเขียน และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาไทย

แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงมาตรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒มีทั้งหมด ๘ เล่ม ดังนี้

๑) แบบฝึกทักษะชุดที่   ๑   เรื่อง แม่กง

๒) แบบฝึกทักษะชุดที่  ๒  เรื่อง แม่กม

๓) แบบฝึกทักษะชุดที่  ๓  เรื่อง แม่กน

๔) แบบฝึกทักษะชุดที่  ๔  เรื่อง แม่เกย

๕) แบบฝึกทักษะชุดที่  ๕  เรื่อง แม่กก

๖)  แบบฝึกทักษะชุดที่  ๖  เรื่อง แม่กบ

๗) แบบฝึกทักษะชุดที่  ๗  เรื่อง แม่กด

๘) แบบฝึกทักษะชุดที่  ๘  เรื่อง แม่เกอว