คำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสำรอง

 คำปฏิญาณ  กฎ  และคติพจน์

    คำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง
คำปฏิญาณ  คือ  การให้คำมั่นสัญญาว่าจะประพฤติปฏิบัติตามสิ่งที่พูดด้วยความเต็มใจ  ซึ่งคำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง  มี  ๒  ข้อ  ดังนี้
ข้อ  ๑  ข้าจะจงรักภัคดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
ข้อ  ๒  ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน
    - เนตรนารี  ต้องเปลี่ยนจากคำว่า  "ข้า"  เป็น  "ข้าพเจ้า"
ลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณได้  ดังนี้
๑.  มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
๒.  ปฏิบัติตามคำสอนของศาสนา
๓.  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผน
๔.  รู้จักรัก  หวงแหน  และป้องกันชาติ
๕.  บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น
๖.  ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๗.  ไม่ทำลายสาธารณสมบัติ

    กฎของลูกเสือสำรอง
กฎ  คือ  หลักเกณฑ์ที่ลูกเสือสำรองต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติอยู่เสมอ  ซึ่งมีอยู่  ๒  ข้อ  ดังนี้
ข้อ  ๑  ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่
ข้อ  ๒  ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเอง
ลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตนตามกฎได้  ดังนี้   
๑.  เคารพเชื่อฟังผู้กำกับ  ตลอดจนผู้ใหญ่ที่นับถือ
๒.  เป็นผู้ตามที่ดี  รู้จักบังคับใจตนเอง  มีระเบียบวินัย

    คติพจน์ของลูกเสือสำรอง
คติพจน์  คือ  คำพูด  หรือข้อความที่เป็นคติสอนใจให้ยึดถือปฏิบัติ  เพื่อประโยชน์ของตนเองและส่วนรวม  ซึ่งมีอยู่ว่า  ทำดีที่สุด
ลูกเสือ  สามารถปฏิบัติตนตามคำคติพจน์ได้  ดังนี้
๑.  เตรียมพร้อมที่จะให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้อื่น
๒.  ทำแต่สิ่งที่ดีเป็นประโยชน์  แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย  ถ้าทำอย่างสม่ำเสมอ  ก็ถือได้ว่า  เป็นการปฏิบัตตามคติพจน์แล้ว

 

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
มูลนิธิคณะลูกเสือแห่งชาติ.  ลูกเสือ - เนตรนารี ป.1.  พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ :  อักษรเจริญทัศน์.