คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ

 คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
    คำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง

  คำปฏิญาณ  หมายถึง  คำมั่นสัญญาของลูกเสือที่ให้ไว้ด้วยความสุจริตใจ  และตั้งใจปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่กล่าวไว้ด้วยความสมัครใจ เพราะก่อนที่ลูกเสือจะกล่าวคำปฏิญาณต้องขึ้นต้นว่า  "ข้าขอสัญญาว่า"  แล้วจึงตามด้วยคำปฏิญาณ
    คำปฏิญาณของลูกเสือสำรองมี  ๒  ข้อ  ดังนี้
๑)  ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
๒)  ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรอง  และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน
    คำปฏิญาณทั้ง  ๒  ข้อ  มีความหมายสำคัญที่ลูกเสือต้องเข้าใจ  เพื่อจะปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง  ดังนี้
ข้อ  ๑  ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
ความหมาย  ลูกเสือจะเคารพ  ยึดมั่น  และเทิดทูนไว้  ซึ่งชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  และประพฤติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  เป็นผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของศาสนา  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ยอมสละเลือดเนื้อและชีวิต  เพื่อปกป้องคุ้มครองตามโอกาสอันพึงกระทำได้
ข้อ  ๒  ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรอง  และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน
ความหมาย  ลูกเสือจะยึดมั่นในการปฏิบัติตนตามกฎของลูกเสือสำรองและจะช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาสทุกวัน  โดยปฏิบัติตามแบบแผนและระเบียบของลูกเสือ
    การปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง
ต่อชาติ
-  บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
-  ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
-  ให้ความเคารพและปฏิบัติตามคำแนะนำของบิดา  มารดา  ครูอาจารย์
-  ช่วยเหลือตนเองไม่เป็นภาระของผู้อื่น
-  ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของส่วนรวม
ต่อศาสนา
-  ปฏิบัติกิจทางศาสนาที่ตนนับถือด้วยความจริงใจ
-  มุ่งมั่นตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำแต่ความดีและละเว้นความชั่ว
ต่อพระมหากษัตริย์
-  ถวายความเคารพสักการะต่อพระมหากษัตริย์  และพระบรมฉายาลักษณ์
-  ปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    กฎของลูกเสือสำรอง
กฎ  หมายถึง  หลักเกณฑ์ที่กำหนดคุณสมบัติของลูกเสือไว้ให้นำไปประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง  เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะนิสัยที่ดี
    กฎของลูกเสือสำรอง  มี  ๒  ข้อ  เท่ากับคำปฏิญาณ
ข้อ  ๑  ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่
ข้อ  ๒  ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเอง
    ความหมายของกฏของลูกเสือสำรอง
ข้อ  ๑  ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่
หมายถึง   ให้ลูกเสือสำรองปฏิบัติตามลูกเสือรุ่นพี่  เพราะเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือมาก่อนย่อมจะทราบถึงวิธีปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  และระเบียบวินัย ต่างๆ  ของลูกเสือ  ดังนั้น  ผู้ที่เป็นลูกเสือรุ่นน้อง  จึงจำเป็นต้องดูแบบอย่างที่ดีจากลูกเสือรุ่นพี่  และนำมาปฏิบัติ
ข้อ  ๒  ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเอง
หมายถึง  เมื่อลูกเสือจะกระทำการใดๆ  ควรไตร่ตรองก่อนที่จะลงมือทำ  ลูกเสือจะต้องมีวินัยรู้จักบังคับใจตนเอง  ประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้อง  ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองและหมู่คณะ
    การปฏิบัติตนตามกฎของลูกเสือ  มีดังนี้
-  เชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดา  มารดา  ครูอาจารย์
-  ปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีของลูกเสือรุ่นพี่
-  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังเดือดร้อน
-  ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม
   

 


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
มูลนิธิคณะลูกเสือแห่งชาติ.  ลูกเสือ - เนตรนารี ป.3.  พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ :  อักษรเจริญทัศน์.

#Trending now
AdGang59 ,Adgang60 ,ข่าวครู ,สื่อการสอน ,แผนการสอน ,เทคนิคการสอน ,สอบครู ,ข่าวครู ,admissions 59 ,admissions 60 ,ad59 ,ad60 ,admissions ,สอบตรง 59 ,รับตรง 59 ,สอบตรง 60 ,รับตรง 60 ,ข้อสอบรับตรง ,อาเซียน ,AEC ,ข่าวกิจกรรม ,ข่าวทุน ,ข่าวเด่น ,เรียนต่อ ,ทุน ,ทุนเรียนต่อ ,ทุนการศึกษา ,clearing house ,เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ,ค้นหาตัวเอง ,ปฎิทินสอบ ,ONET ,GAT ,PAT ,ติว ,ติว GAT ,ติว PAT ,GAT เชื่อมโยง ,โครงงานวิทยาศาสตร์ ,โครงงาน ,เรียนต่อต่างประเทศ ,ข้อสอบ ,คลังข้อสอบ ,ข่าว admissions ,แอดมิชชั่น ,สาระน่ารู้ ,โควตา ,แนะแนว ,สามเณร ,ธรรมะ ,ว.วชิรเมธี ,ธรรม ,ท่องเที่ยว ,คลิปเด็ด ,รวมคลิปเด็ด ,คลิปเด็ดแปลไทย ,ติวเข้ม ,สอบเข้า ,สอบสัมภาษณ์ ,สอบเข้า ม.1 ,สอบเข้า ม.4 ,สอบเข้าเตรียมอุดมฯ ,สอบเข้าสาธิต ,สอบเข้ามหิดล ,ทดลองวิทย์ ,ฮอร์โมน ,Hormone ,จักรยาน ,CU TEP ,TU GET ,สามเณรปลูกปัญญาธรรม ,truelittlemonk ,ของเล่นวิทยาศาสตร์ ,เพลงชาติไทย ,วิศวะ จุฬา ,บัญชี จุฬา ,สอบทุน ,Smart Exams ,TOEIC ,TOEFL ,สูตรลัดคณิตศาสตร์ ,วิสาขบูชา ,หน้าหนาว ,เชียงใหม่ ,เชียงราย ,เงินเดือนครู ,ครูผู้ช่วย ,สมัครสอบครู ,ข้อสอบ o-net ป.6 
กลับด้านบน