การทำความเคารพเป็นรายบุคคล (วันทยหัตถ์)
การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  (วันทยหัตถ์)

    การทำความเคารพเป็นรายบุคคล  เรียกว่า  วันทยหัตถ์  (วัน-ทะ-ยะ-หัด)  เป็นการทำความเคารพระหว่างลูกเสือกับผู้กำกับ  หรือบุคคลทั่วไปซึ่งลูกเสือทั่วโลกจะปฏิบัติเหมือนกัน
    การทำความเคารพเป็นรายบุคคลมีความหมาย  ดังนี้
๑.  ใช้เป็นรหัสหรือเครื่องหมายที่แสดงให้รู้ว่าเป็นพวกเดียวกัน
๒.  การชู  ๒  นิ้ว  หมายถึง  หูทั้ง  ๒  ข้างของหมาป่า  เพราะลูกเสือสำรองมีฉายาว่า  ลูกหมาป่า
๓.  นิ้ว  ๒  นิ้ว  เป็นสิ่งที่ใช้เตือนใจให้ระลึกถึงกฎ  ๒  ข้อ  ของลูกเสือสำรอง

    ลูกเสือสำรองต้องทำความเคารพให้ถูกต้องตามโอกาส  ดังต่อไปนี้
๑.  ขณะที่มีการเชิญธงขึ้น  เชิญธงลง  หรือเชิญธงผ่าน  ได้แก่ ธงชาติ  ธงลูกเสือประจำจังหวัด  ธงเฉลิมพล  ธงมหาราช  เป็นต้น
๒. ขณะที่มีการร้องหรือบรรเลงเพลงชาติ  เพลงสรรเสริญพระบารมี  เพลงมหาฤกษ์  เพลงมหาชัย  และเพลงสรรเสริญเสือป่า
๓.  ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  พระบรมวงศานุวงศ์  พระบรมฉายาลักษณ์  หรือพระบรมรูปในพิธีต่างๆ
๔.  ต่อเพื่อนลูกเสือ  เมื่อพบกันครั้งแรกในวันหนึ่งๆ
๕.  ต่อบุคคลที่ควรเคารพ  เช่น  นายกรัฐมนตรี  ผู้ว่าราชการ  ครู  อาจารย์  และผู้ใหญ่ทั่วไป

 

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
มูลนิธิคณะลูกเสือแห่งชาติ.  ลูกเสือ - เนตรนารี ป.1.  พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ :  อักษรเจริญทัศน์.