รูปสามเหลี่ยม

รูปสามเหลี่ยม

(คุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยม แบ่งออกได้ 2 ประเภท และ 3 ประเภทย่อยๆ)

1)แบ่งตามความยาว

1.1)รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า (ด้านทุกด้านจะต้องยาวเท่ากัน)

1.2)รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  (ด้านประกอบมุมทั้ง 2 เส้นจะต้องยาวเท่ากัน)

1.3)รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า (ด้านทุกด้านจะยาวเท่าไรก็ได้ แต่ต้องมีผลรวมของด้านประกอบมุมทั้ง 2 เส้นจะยาวมากกว่าหรือเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉาก)

2)แบ่งตามมุม

1.1)รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม (ผลรวมของกำลังสองแต่ละจำนวนทั้งสองเส้นของด้านประกอบมุมฉากจะยาวมากกว่ากำลังสองของด้านตรงข้ามุมฉาก)

1.2)รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก (ผลรวมของกำลังสองแต่ละจำนวนทั้งสองเส้นของด้านประกอบมุมฉากจะยาวเท่ากับกำลังสองของด้านประกอบมุมฉาก)

1.3)รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน (ผลรวมของกำลังสองแต่ละจำนวนทั้งสองเส้นของด้านประกอบมุมฉากจะยาวน้อยกว่ากำลังสองของด้านประกอบมุมฉาก)

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง