ข้อสอบคอมพิวเตอร์ (พร้อมเฉลย)

ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ชุดที่ 1

คำชี้แจง   เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.  บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ คือ

                1.  ADA  AUGUSTA                                       2.  HERMAN  HOLLERITH

                3.  CHARLES  BABBAGE                            4.  BLAISE  PASCAL

2.  บุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก คือ

                1.  ADA  AUGUSTA                                       2.  HERMAN  HOLLERITH

                3.  CHARLES  BABBAGE                            4.  BLAISE  PASCAL

3.  โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลกเป็นคนชาติใด

                1.  อเมริกา                                                            2.  แคนาดา

                3.  อังกฤษ                                                            4.  เยอรมัน

4.  คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบันมีแนวคิดในการสร้างมาจากใคร

                1.  ADA  AUGUSTA                                       2.  JOHN  NAPIER

                3.  CHARLES  BABBAGE                            4.  JOHN  MAUCHLY

5.  ใครคือผู้ประดิษฐ์ตาราง Logarithms

                1.  ADA  AUGUSTA                                       2.  JOHN  NAPIER

                3.  CHARLES  BABBAGE                            4.  JOHN  MAUCHLY

6.  ใครคือผู้ประดิษฐ์เครื่อง Difference Engine

                1.  ADA  AUGUSTA                                       2. HERMAN  HOLLERITH

                3.  CHARLES  BABBAGE                            4.  JOHN  MAUCHLY

7.  ผู้ประดิษฐ์เครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกเครื่องแรกของโลก คือ

                1. ADA  AUGUSTA  และ CHARLES  BABBAGE

                2. JOHN  NAPIER  และ  HOWARD  AIKEN

                3. JOHN  MAUCHLY  และ  PRESPER  ECKERT

                4. BLAISE  PASCAL  และ HERMAN  HOLLERITH

8.  WILLIAM  OUGHTRED  นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ เป็นผู้ประดิษฐ์

                1.  ลูกคิด                                                               2.  สไลด์รูล

                3.  เครื่องหาผลต่าง                                             4.  ลอการิทึม

9.  "Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC)" คือ

                1.  MARK  I                                                        2.  MARK II

                3.  ENIAC                                                           4.  EDVAC

 

10.  เครื่องคำนวณอัตโนมัติเครื่องแรกของโลก คือ

                1.  MARK  I                                                        2.  MARK  II

                3.  ENIAC                                                           4.  EDVAC

11.  Diskette  จัดเป็นสื่อประเภทใด

                1.  I/O  MEDIA                                                 2.  INPUT  MEDIA

                3.  OUTPUT  MEDIA                                     4.  OS  MEDIA

12.  ข้อใดเป็น PACKAGE ในคอมพิวเตอร์

                1.  WINDOWS                                                   2.  PL/1

                3.  ASCII                                                             4.  BASIC

13.  ระบบโปรแกรมควบคุมเครื่องของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ คือ

                1.  UNIX                                                              2.  DOS

                3.  IBM/PC                                                          4.  COMPAQ

14.  สื่อบันทึกข้อมูลข้อใดเก็บข้อมูลได้มากที่สุด

                1.  Diskette  3.5 นิ้ว                                           2.  Memory

                3. Diskette  5.25 นิ้ว                                          4.  Harddisk

15.  หน่วยที่ใช้บอกความละเอียดของจอภาพ (Monitor) คือ

                1.  PPM                                                                                2.  DPI

                3.  Pixel                                                                                4.  Baud

16.  ข้อใดเปรียบได้กับสมองของมนุษย์

                1.  หน่วยตรรกคณิตศาสตร์                               2.  หน่วยแสดงผล

                3.  หน่วยรับข้อมูล                                              4.  ถูกทุกข้อ

17.  "ROM" มาจาก

                1.  Read Only Memory                                    2.  Random Only Memory

                3.  Ram Only Memory                                     4.  Read Output Memory

18.  ข้อใดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่ใช้บอกขนาดของซีพียู

                1.  MHz                                                                                2.  INTEL

                3.  BIT                                                                  4.  BYTE

19.  ข้อใดสัมพันธ์กันมากที่สุด

                1.  80486 DX2 - AMD                                     2.  486 DLC - INTEL

                3.  PENTUIM - INTEL                                  4.  386 DXL - CYRIX

 

 

20.  โปรแกรมภาษาเมื่อผ่านขั้นตอนการ Compiler แล้วเรียกว่า

                1.  Output Program                                           2.  InStall Program

                3.  Object Program                                            4.  Detailed Program

 

คำชี้แจง   เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

1.  เมาส์ที่ดีประกอบไปด้วยปุ่มจำนวนกี่ปุ่ม

                1.  1  ปุ่ม                                                               2.  2  ปุ่ม

                3.  3  ปุ่ม                                                               4.  4  ปุ่ม

2.  ซอฟต์แวร์ที่สามารถจะทำงานกับเวิร์ดได้ควรเป็นชนิดใดดีที่สุดในปัจจุบัน

                1.  Windows 95                                                  2.  Windows xp

                3.  Windows 98                                                  4.  DOS

3.  คีย์บอร์ดมาตรฐานควรมีปุ่มจำนวนเท่าใด

                1.  80 ปุ่มขึ้นไป                                                  2.  90 ปุ่มขึ้นไป

                3.  100 ปุ่มขึ้นไป                                                4.  101 ปุ่มขึ้นไป

4.  หน่วยความจำ RAM ที่เหมาะสมในการใช้ Word ควรเป็นเท่าใด

                1.  128  MB                                                         2.  256  MB

                3.  516  MB                                                       4.  ถูกทุกข้อ  

5.  ฮาร์ดแวร์ชนิดใดที่ไมโครซอฟต์เวิร์ดต้องการใช้

                1.  RAM 128 MB                                               2.   Monitor สีเทา

                3.  รุ่น Pentium                                                   4.  คีย์บอร์ด  90 ปุ่ม

6.  "Save" เป็นคำสั่งใช้ทำอะไร

                1.  บันทึกแฟ้มข้อมูล                                          2.  เปิดแฟ้มข้อมูล

                3.  แก้ไขแฟ้มข้อมูล                                           4.  ลบแฟ้มข้อมูล

7.  คำสั่งที่ใช้เปิดแฟ้มข้อมูลใหม่คืออะไร

                1.  Save                                                                 2.  Save as

                3.  New                                                                 4.  Open

8.  เมื่อเก็บข้อมูลได้แล้ว จะมีสิ่งใดบ่งบอกให้รู้

                1.  มีชื่อในแผ่นดิสก์                                           2.  มีชื่อไฟล์อยู่ที่ Title Bar

                3.  มีข้อความปรากฏบนจอภาพ                       4.  ไม่มีอะไรแสดงให้รู้ ต้องดูที่ File Manager

9.  การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่เพื่อประโยชน์อะไร

                1.  เอาเอกสารไปเก็บในฮาร์ดดิสก์                  2.  สร้างเอกสารใหม่ใช้

                3.  เอาข้อมูลมาแก้ไข                                         4.  เปิดเอกสารหน้าใหม่

10.  ถ้าต้องการนำข้อมูลไปเก็บไว้ในแผ่นดิสก์เก็ต จะต้องใช้คำสั่งใด

                1.  New                                                                 2.  Save

                3.  Save as                                                            4.  Page setup

11.   ชนิดของแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บใน Word มีสกุลต่อท้ายชื่อที่บันทึกเป็นอะไร

                1.  BMP                                                                                2.  JPEG

                3.  TXT                                                                                4.  DOC

12.  เมื่อต้องการยกเลิกคำสั่งที่ได้สั่งไปแล้ว ใช้คำสั่งใด

                1.  Cut                                                                   2.  Move

                3.  Undo/Typing                                                                4.  Delete

13.  เมื่อต้องการย้ายข้อมูล ก่อนใช้คำสั่งตัดต้องควรทำอย่างไร

                1.  คลิกที่คำสั่งแก้ไข                                          2.  คลิกที่คำสั่งวาง

                3.  ระบายข้อมูล                                                  4.  คลิดที่คำสั่งเคลื่อนย้าย

14.  เมื่อใช้คำสั่ง                 Copy จะต้องใช้คำสั่งใดตามมาทุกครั้ง

                1.  Open                                                                2.  Save

                3.  Cut                                                                   4.  Past

15.  ข้อใดเป็นการเรียงลำดับขั้นตอนการคัดลอกที่ถูกต้อง

                1.  ระบายข้อมูล - คำสั่งคัดลอก - คำสั่งวาง

                2.  คำสั่งวาง - ระบายข้อมูล - คำสั่งคัดลอก

                3.  ระบายข้อมูล - คำสั่งวาง - คำสั่งคัดลอก

                4.  ไม่มีข้อใดถูก

16.  การย้ายกับการคัดลอกแตกต่างกันอย่างไร

                1.  วิธีการทำงาน                                                 2.  คำสั่งที่ใช้

                3.  วัตถุประสงค์การทำงาน                              4.  ผลลัพธ์

17.  การแทนที่ข้อมูลจะเกิดผลดีที่สุดเมื่อ

                1.  มีข้อมูลมาก ๆ                                                2.  มีข้อมูลน้อย

                3.  มีคำซ้ำกันมาก                                               4.   พิมพ์คำถูกต้องตามพจนานุกรม

18.  เมื่อพบคำว่าค้นหาแล้ว มีตัวเคอร์เซอร์กระพริบอยู่ ปฏิบัติอย่างไร

                1.  คลิกปุ่มตกลง                                                 2.  พิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหา

                3.  ใช้เมาส์คลิกที่คลิกว่าขึ้น                              4.  ไม่มีข้อใดถูก

19.  ถ้าสั่งแทนที่ข้อความแล้ว ไม่เกิดผลมีสาเหตุเนื่องมาจากอะไร

                1.  พิมพ์ข้อความผิด                                           2.  ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ

                3.  แทนที่ไปหมดแล้ว                                        4.  ถูกทุกข้อ

20.  ส่วนที่เพิ่มเข้ามาระหว่างคำสั่งแทนที่และค้นหาคืออะไร

                1.  ตัวเลือก                                                           2.  แถบให้พิมพ์ข้อความ

                3.  หน้าต่างใหญ่ขึ้น                                           4.  ถูกทุกข้อ

21.  เมื่อมีแถบดำขึ้นบนคำที่ต้องการค้นหา หมายความว่า

                1.  ต้องการให้ลบคำนั้น ๆ                                2.  ค้นหาคำนั้นพบแล้ว รอดำเนินการต่อไป

                3.  รอให้คลิกเพื่อเปลี่ยนคำ                               4.  ต้องการยืนยันว่าคำที่ค้นหาใช่คำเดียวกันกับที่เป็นแถบดำ                

22.  ถ้าการพิมพ์ผิดพลาด ควรแก้ไขอย่างไร

                1.  ปิดเครื่องแล้วสั่งพิมพ์ใหม่                          2.  สั่งพิมพ์หลาย ๆ ครั้ง

                3.  จัดการที่ Print Manager                              4.  บันทึกข้อมูลแล้วลองสั่งพิมพ์ใหม่

23.  ควรเลือกคำสั่งใด เมื่อต้องการพิมพ์ข้อมูลหลาย ๆ ชุด

                1.  Copy                                                                2.  Page

                3.  Ruler                                                               4.  Full Screen

24.  ถ้าต้องการพิมพ์เฉพาะบางหน้า ควรพิมพ์ข้อความอย่างไร

                1.  1-3                                                                   2.  1-2-3

                3.  1,2,9                                                                                4. 8-9

25.  เมื่อจะซื้อเครื่องพิมพ์ต้องดูที่

                1.  ราคาเครื่องพิมพ์                                            2.  ขนาดของเครื่องพิมพ์

                3.  ยี่ห้อของเครื่องพิมพ์                                     4.  คูความพร้อมของเครื่องพิมพ์

26.  ขนาดตัวอักษรปกติที่ใช้ ควรใช้เท่าใด

                1.  12                                                                     2.  14

                3.  16                                                                     4.  18

27.  Font ตัวหนังสือที่เป็นภาษาไทย มักจะมีชื่อต่อท้ายว่าอะไร

                1.  IPC                                                                  2.  PCU

                3.  CPU                                                                 4.  UPC

28.  การทำตัวหนา ใช้คำสั่งใด

                1.   B                                                     2.   I

                3.   U                                                     4.  O

29.  การทำตัวเอน ใช้คำสั่งใด

                1.   B                                                     2.   I

                3.  U                                                      4.  O

 

 

30.  การแต่งเส้นขอบและการแรเงา เลือกที่คำสั่งใดต่อไปนี้

                1.  รูปแบบ                                                            2.  มุมมอง

                3.  แก้ไข                                                               4.  เครื่องมือ

31.  การย่อและขยายหน้าจอ โดยปกติแล้วคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

                1.  25%                                                                 2.  50%

                3.  75%                                                                 4.  100%

32.  โดยปกติเครื่องมือที่กำหนดไว้อัตโนมัติ คือข้อใด

                1.  วาดภาพ                                                          2.  มาตรฐาน

                3.  ทำรูปแบบ                                                       4.  ข้อ 1 และ 2 ถูก

33.  การปรับมุมมองเอกสาร เพื่อประโยชน์ข้อใด

                1.  เลื่อนจอภาพ                                                  2.  ย่อหรือขยายเอกสาร

                3. จัดโครงร่างเอกสาร                                        4.  ปรับลวดลายเอกสาร

34.  การสร้างตาราง มีประโยชน์อย่างไร

                1.  พิมพ์งานได้มากขึ้น                                      2.  แบ่งแยกย่อยงานได้ชัดเจน

                3.  นำไปคำนวณได้                                            4.  ไม่มีข้อใดถูก

 

35.  งานด้านฐานข้อมูล คืออะไร

                1.  การพิมพ์ข้อมูลจำนวนมาก                         2.  การจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่

                3.  การทำทะเบียนจำนวนนักเรียน                 3.  การจัดแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วน

36.  การปิดโปรแกรม ใช้เมนูคำสั่ง

                1.  แฟ้ม                                                                 2.  ปิดแฟ้มข้อมูล

                3.  ปิดโปรแกรม                                                  4.  บันทึก

37.  บรรทัด (Row) คืออะไร

                1.  แถวที่เรียงลงมาข้างล่าง                               2.  แถวที่เรียงไปทางขวามือ

                3.  แถวที่เราจะทำงานด้วย                                4.  ทุกแถวของหน้าต่าง

38.  ถ้าผู้พิมพ์ต้องการพิมพ์ตัวอักษรบนในภาษาไทยและตัวอักษรใหญ่ในภาษาอังกฤษต้องใช้ปุ่มใด

                1.  SPACE  BAR                                               2.  ENTER

                3.  NUM  LOCK                                                                4.  CAPS  LOCK

39.  ถ้าต้องการบันทึก (Backup) ข้อมูลในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ควรเลือกหน่วยความจำในข้อใด

                1.  Hard Disk                                                      2.  Magnetic Tape

                3.  Floppy Disk                                                  4.  CD-Rom

 

40.  ข้อใดบอกความหมายของอินเตอร์เน็ตได้ถูกต้องที่สุด

                1.  เครือข่ายคอมพิวเตอร์                                   2.  ไซเบอร์สเปซ

                3.  กลุ่มของคอมพิวเตอร์                                   4.  การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปอีกเครื่องหนึ่ง

41.  อินเตอร์เน็ตเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

                1.  เน็ตเวิร์ก                                                          2.  ไซเบอร์สเปซ

                3.  คอมมิวนิเคชั่น&n

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง
#Trending now
admission 58admissionAd58AdGang58อาเซียนaecเกมเกมส์คิดเลขเกมคณิตศาสตร์วาตภัยภัยธรรมชาติพายุฟิลเลอร์กลูต้ากลูต้าไธโอนกลูต้าผิวขาวผลเสียกลูต้าผลเสียฟิลเลอร์ข่าวข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบสพฐศธเปิดเทอมunseen Thailand travel amazingประกาศผลONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนรายงานเกษตรห้องเรียนกลับทางเกมส์การเรียนรู้โรงเรียนพ่อแม่ข่าวการศึกษาเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าวadmissionสอบตรงสอบตรง58แอดมิชชั่นข่าวกิจกรรมสาระน่ารู้รับตรงรับตรง58โควตาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยแนะแนวกลอนสามเณร ถ่ายทอดธรรมะว วชิระเมธีดูย้อนหลังไฮไลท์liveธรรมบรรพชาวันพระวันโกนฝนฤดูฝนสุขภาพหน้าฝนเข้าพรรษาตักบาตรฮา ๆ น่ารัก ท่องเที่ยวคลิปเด็ดคลิปรวมคลิปเด็ดeco tripเที่ยวต่างประเทศติวเข้มสอบเข้าสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบทดลองวิทย์โทษข่มขืนประหารชีวิตสืบ นาคะเสถียรปิยะมหาราชเก่งอังกฤษฮอร์โมนcar free dayจักรยานcu tepรับน้องชิงรางวัลrising sunทัวร์ถูกสอบเข้า ม.1อีโบล่าตึกถล่มpage9เพจ 9kaoplookpanyaสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonk 
กลับด้านบน