เฉลยข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ มีนาคม ปี 55 ข้อ 1
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง