ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 1

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง