ปรากฎการณ์คลื่น ตอนที่ 1
ปรากฏการณ์คลื่น
1. คลื่นนิ่ง คือ การแทรกสอดของคลื่น 2 คลื่น โดยมีแอมพลิจูดเท่ากัน แต่ทิศตรงข้าม แอมพลิจูดไม่เท่ากันก็เกิดคลื่นนิ่งได้ 
2. ส่วนประกอบของคลื่น
     2.1 สันคลื่น (Crest)   เป็นตำแหน่งสูงสุดของคลื่น หรือเป็นตำแหน่งที่มีการกระจัดสูงสุดในทางบวก
     2.2 ท้องคลื่น (Crest)   เป็นตำแหน่งต่ำสุดของคลื่น หรือเป็นตำแหน่งที่มีการกระจัดสูงสุดในทางลบ
     2.3 แอมพลิจูด (Amplitude)   เป็นระยะการกระจัดมากสุดทั้งค่าบวกและค่าลบ
     2.4 ความยาวคลื่น (wavelength)   เป็นความยาวของคลื่นหนึ่งลูกมีค่าเท่ากับระยะระหว่างสันคลื่นหรือท้องคลื่นที่อยู่ถัดกันความยาวคลื่นแทนด้วยสัญลักษณ์  มีหน่วยเป็นเมตร (m)
     2.5 ความถี่ (frequency)   หมายถึง จำนวนลูกคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านตำแหน่งใด ๆ ในหนึ่งหน่วยเวลา แทนด้วยสัญลักษณ์  มีหน่วยเป็นรอบต่อวินาที (s-1) หรือ เฮิรตซ์ (Hz) 
     2.6 คาบ (period)   หมายถึง ช่วงเวลาที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านตำแหน่งใด ๆ ครบหนึ่งลูกคลื่น แทนด้วยสัญลักษณ์  มีหน่วยเป็นวินาทีต่อรอบ (s)
     2.7อัตราเร็วของคลื่น (wave speed)   หาได้จากผลคูณระหว่างความยาวคลื่นและความถี่
3.สมบัติของคลื่น (wave properties) คลื่นทุกชนิดแสดงสมบัติ 4 อย่าง คือการสะท้อน การหักเห การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง