สมดุลเคมี ตอนที่ 1
1. สมดุลเคมี คือ อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและอัตราย้อนกลับมีค่าเท่ากันและคุณสมบัติของระบบนั้นคงที่ ในระบบปิด
2. สมดุลไดนามิก คือ สมดุลที่มีการเปลียนแปลงไปข้างหน้าและย้อนกลับตลอดเวลา โดยสมดุลไม่ได้หยุดนิ่ง 
3. ตัวคะตะเลสจะเร่งให้ปฏิกิริยานี้เข้าสู่สมดุลได้เร็วขึ้น
4. ปัจจัยที่ทำให้สมดุลเปลี่ยน คือ
    4.1 ความเข้มข้น
    4.2 ความดัน
    4.3 อุณหภูมิ 
5. เลอชาเตอลิเอ กล่าวว่า ระบบใดเข้าสู่ภาวะสมดุลแล้ว เมื่อระบบถูกรบกวนจะทำให้สมดุลของระบบเสียไป แต่ระบบจะปรับสภาวะเพื่อให้กลับมาสมดุลอีกครั้ง แต่จะไม่เหมือนสมดุลในครั้งแรก 
6. ความเข้มข้นและความดัน ไม่ทำให้ค่าคงที่สมดุลเปลี่ยน แต่อุณหภูมิจะทำให้ค่าคงที่สมดุลเปลี่ยนไป 
7. การคำนวณค่า K = [C]ͨ [D] / [A] [B] 
8. การใช้หลักของเลอชาเตอลิเอในอุตสาหกรรม การผลิตแอมโมเนีย
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง