ในห้องเรียน
อยากรู้ถามทรูปลูกปัญญา
ติดต่อทรูปลูกปัญญา

กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘

กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘
กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘
เป็นคำประพันธ์ประเภทกาพย์อย่างหนึ่ง ซึ่งใน ๑ บทจะมี ๒๘ คำ จึงได้ชื่อว่า กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘

ตัวอย่าง กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘
                 สุรางคนางค์           เจ็ดวรรคจักวาง           ให้ถูกวิธี
       วรรคหนึ่งสี่คำ          จงจำให้ดี          บทหนึ่งจึงมี          ยี่สิบแปดคำ
                 หากแต่งต่อไป       สัมผัสตรงไหน            จำให้เเม่นยำ
       คำท้ายวรรคสาม     ติดตามประจำ    สัมผัสกับคำ           ท้ายบทต้นเเล
                                                                                     ฐะปะนีย์ นาครทรรพ

ลักษณะบังคับของกาพย์สุรางคนางค์ ๒๘
      ๑) กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ ใน ๑ บท ที ๗ วรรค วรรคละ ๔ คำ รวม ๑ บท มี ๒๘ คำ
      ๒) การบังคับสัมผัส มีลักษณะ ดังนี้
           คำสุดท้ายของวรรคที่ ๑ สัมผัสด้วยคำสุดท้ายของวรรคที่ ๒ (และอาจสัมผัสกับคำที่ ๑ หรือ ๒ ของวรรคที่ ๓ ด้วย)
           คำสุดท้ายของวรรคที่ ๔ สัมผัสกับคำที่ ๒ ในวรรคที่ ๕
           คำสุดท้ายของวรรคที่ ๕ สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่ ๖ และคำสุดท้ายของวรรคที่ ๓
           ถ้าแต่งหลายบทจะมีสัมผัสเชื่อมระหว่างบท คือ คำสุดท้ายของบทจะต้องสัมผัส กับคำสุดท้ายของวรรคที่ ๓ ในบทต่อไป 

การเเต่งคำประพันธ์ประเภทกาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ มีหลักการเหมือนกับการเเต่งคำประพันธ์ประเภทอื่นๆ ดังนี้
      ๑) ศึกษาเเผนผังบังคับ หรือฉันทลักษณ์ของกาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ ให้เข้าใจ
      ๒) เลือกใช้คำให้เหมาะกับเรื่องที่จะเเต่ง
      ๓) เเต่งคำประพันธ์ให้มีสัมผัสบังคับตามลักษณะของกาพย์สุรางคนางค์ ๒๘

หลักการอ่านออกเสียงกาพย์สุรางคนางค์ ๒๘
      ๑) อ่านด้วยเสียงธรรมดา ให้อ่านโดยมีจังหวะและเเบ่งคำตามลักษณะของบทประพันธ์ และอ่านให้ถูกต้องตามอักขรวิธี โดยเน้นเสียง หรือใส่อารมณ์ในเสียงตามเนื้อเรื่องนั้นๆ
      ๒) อ่านให้เป็นทำนองเสนาะ โดยใชเสียงสูง-ต่ำ หนัก-เบา มีจังหวะตามลักษณะคำประพันธ์ให้ไพเราะ โดยต้องออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธี และใส่อารมณ์ให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่อ่าน

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ. ภาษาไทย ป.๕. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง